Analys av Concordia Maritime AB

Concordia Maritime AB är ett internationellt tankrederi fokuserat på transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap). Bolaget handlas till lågt P/B-t.

ccor-b-intro

Om Concordia Maritime

Concordia Maritime ingår i Stena-sfären, som grundandes 1939. Stena-sfären har ca 19 000 medarbetare verksamma över hela världen och är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Verksamheten spänner över sjöfart, återvinning, fastigheter och finans. Concordia Maritimes verksamhet bedrivs i nära samarbete med flera av företagen inom Stena-sfären, såsom Stena Teknik, Stena Bulk, Stena Weco och Northern Marine Management. Concordia Maritime består av en land- och en sjöorganisation. Landorganisationen bestod under 2015 av totalt 6 personer. Sjöorganisationen är betydligt större och den inhyrda ombordpersonalen uppgick i slutet av 2015 till 464 personer.

Affärsidén är dels att tjäna pengar på transporterna och dels att vid rätt tidpunkt göra investeringar i fartyg och tjäna pengar på förändringar i fartygsvärdena. Transportaffären kan delas upp i två affärsmodeller:

  • Spotbefraktning: Nivån på frakt-raterna är helt rörlig och baseras på utbud och efterfrågan i varje given stund.
  • Tidsutbefraktning: Intäkterna baseras på en i förväg överenskommen dygnshyra som löper över hela den förhandlade kontraktsperioden. Nivån på hyran avgörs av marknadsläget vid kontraktets ingång och kontraktets längd.

Huvuddelen av Concordia Maritimes egenägda flotta, 11 av 13 fartyg, var under 2015 sysselsatta på spotmarknaden.

Idag transporteras ungefär hälften av all olja till sjöss. Min förutfattade mening innan jag började analysera Concordia Maritime var att bolaget antagligen påverkas negativt av ett lågt oljepris. Bolaget hävdar dock motsatsen i kommentaren till det förbättrade resultatet 2015 jämfört med 2014, där det framgår att ett lågt oljepris medförde en generellt stigande efterfrågan på olja.

Centrumet för raffinering och konsumtion av olja och oljeprodukter utgjordes tidigare av Nordamerika och Europa, men fokus flyttas nu i allt snabbare takt österut mot Asien. Som en följd av den utvecklingen blir transportdistanserna längre. Under 2015 bidrog allt längre transportdistanser till följd av utbyggnad av raffinaderikapacitet i bland annat Indien och Mellanöstern samt en överproduktion av olja till ett förbättrat resultat.

Två kunder stod 2015 för mer än 10% av den totala intäkten med intäktsandelar på 21 % respektive 19 %.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

ccor-b-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt något lägre värdering än normalt. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

ccor-b-p_bt

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade, men inte jämfört med bolagets historiska snitt. Värderingen av vinsten är hög. TTM är EV/EBIT 15,2 på vad jag bedömer vara en toppvinst. Jag har därför svårt att se att bolaget skulle kunna värderas upp särskilt mycket.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser inte så övertygande ut:

ccor-b-finansiell_stabilitet

Skuldsättningen är på gränsen till vad jag känner mig bekväm med. Det som får mig att känna mig lugnare är dels att bolaget har en stark storägare och att fartygen antagligen går att sälja relativt snabbt som så skulle krävas.

Balansräkningen ser ut enligt följande:

ccor-b-balansrakning

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste tio åren:

ccor-b-bt_per_aktie

Det finns inget optionsprogram och antalet aktier har varit oförändrat under tioårsperioden som jag har tittat på.

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut, med undantag för det fria kassaflödet:

ccor-b-historisk_lonsamhet

Det ackumulerade fria kassaflödet för de senaste tio åren summerar till negativa 2 360 mSEK. Concordias verksamhet är mycket kapitalintensiv med stora värden bundna i själva fartygen, som är investeringskrävande.

Bolaget har en skaplig historik av aktieutdelningar:

ccor-b-utdelning_vinst

Marginalerna har stärkts under senaste tiden:

ccor-b-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

ccor-b-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

ccor-b-avkastningsmatt

Bolaget har ett finansiellt mål om en avkastning på eget kapital om 10 %. Målet uppnåddes precis för 2015, men det är också enda gången det har skett under de senaste tio åren. Enligt bolaget befinner sig flottans utnyttjandegrad för både produkttank och råoljetank i toppen av shippingcykeln, så att resultatet ska förbättras känns inte så sannolikt.

Jag tycker att den historiska lönsamheten är alltför svag för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Vid utgången av 2015 ägde Stena-sfären cirka 52 procent av aktiekapitalet och runt 73 procent av rösterna. Styrelse och VD äger tillsammans cirka 0,1 procent av antalet aktier, Stena-sfären exkluderad.

Intressant för oss som gillar Traction och familjen Stillström är att Bengt Stillström äger 1 % av kapitalet i Concordia.

I och med den starka kopplingen mellan Concordia och de övriga bolaget i Stena-sfären känner jag att det finns en teoretisk risk för att just Concordia inte är det vinstmaximerande bolaget i sfären. Stena Bulk är det enda av de relaterade bolagen som jag hittade data för på allabolag.se, och det bolaget har inte heller någon strålande vinsthistorik. Jag har därför inga belägg för denna tankegång.

Utvecklingstrend

Omsättningen utvecklades mycket positivt under 2015:

ccor-b-omsattning

FS-score är 8, vilket är starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Concordia Maritime känns som ett mediokert bolag i en tuff och starkt cyklisk bransch. Värderingen av tillgångarna är ganska nära genomsnittet, och vinsten verkar vara på en toppnivå. Jag har svårt att se att verksamheten har någon större uppsida ifrån nuvarande nivå. Skuldsättningen och en så dominerande storägare är inte heller något som faller mig i smaken. Jag har bestämt mig för att inte plocka in bolaget i portföljen.

Position: Jag har vid publiceringen ingen position i Concordia Maritime.

Intressanta länkar

Concordia Maritimes hemsida

Tvåårskontroll av Art Vivant

Art Vivant Co Ltd är ett japanskt konglomerat verksamt inom konsthandel, finansiella tjänster, hotell samt fitnessklubbar. Företaget är listat på Tokyobörsen och är en net-net. För två år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan följde jag upp investeringen och valde att behålla mina aktier. Se uppföljningsanalysen här.

7523-intro

Väsentliga händelser senaste året

Art Vivant publicerar finansiell information endast på japanska. Jag har översatt rapporterna med hjälp av Google Translate, vilket gör det ganska svårt att tolka texten i rapporterna. Ta alltså nedanstående med en nypa salt.

De fyra verksamhetsområdena har under 2015/2016 utvecklats enligt följande:

  • Konstrelaterad verksamhet: Konstverksamheten är bolagets huvudaffär. Omsättningen ökade med ca 1 %, medan rörelseresultatet sjönk med ca 84 % jämfört med föregående år.
  • Finansiella tjänster: De finansiella tjänsterna är relaterade till finansieringstjänster för konstkunderna. Verksamhetsområdet utvecklades positivt under 2015/2016, med en ökad omsättning om ca 25 % och ett ökat rörelseresultat om ca 35 %.
  • Kurort / hotell: Hotellet heter Thalassa Shima Hotel & Resort. Förlusterna minskade något jämfört med föregående år.
  • Hälsobranschen: Karuna Fitness & Spa bedriver fitnessklubbar. Omsättningen ökade med ca 9 % och rörelseresultatet ökade också rejält.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

7523-vardering_tillgangar

EV/EBIT för rullande tolv månader är 15,2.

Tillgångarna är värderade ungefär i linje med det historiska snittet. Vid det förra analystillfället var P/NCAV 0,41, så rent värderingsmässigt ser bolaget mycket dyrare ut. Jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering fortfarande är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut:

7523-finansiell_stabilitet

Samtliga nyckeltal har dock försämrats ordentligt sedan ettårskontrollen. Nettokassan har förvandlats till en nettoskuld.

NCAV har minskat med 9 % det senaste året, medan antalet utestående aktier är oförändrat. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är klart sämre än tidigare.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med 5,1 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 59,1 % till 56,2 %. Vinstmarginalen sjönk från 9,5 % till 6,6 %. Ett annat orosmoment är att både de operativa och fria kassaflödena har varit negativa under de två senaste åren, trots att bolaget redovisar vinst.

Eftersom bolaget endast redovisar kassaflödesanalys på halvårsbasis har jag inte kunnat beräkna FS-score baserat på den senaste kvartalsrapporten. För helåret 2015/2016 med slutdatum 2016-03-31 var FS-score 2, vilket är mycket svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett två sedan var 327 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 491 JPY två år senare och en utdelning om 35 JPY ger det en avkastning på ca 61 %.

Slutdiskussion

Art Vivant handlas fortfarande till en stor säkerhetsmarginal mot NCAV. Bolaget har utvecklats högst mediokert under de senaste två åren. I och med att NCAV minskar ordentligt och FS-score är väldigt svag ser jag ingen anledning att behålla aktien. Trots att bolaget har utvecklats dåligt har jag fått en mycket bra avkastning, vilket jag tror framförallt beror på att värderingen var mycket låg när jag tog min ursprungliga position.

Position: Jag har sålt min position i Art Vivant.

Analys av SigmaTron International

SigmaTron International är en amerikansk kontraktstillverkare inom elektronik. Bolaget handlas via NASDAQ i USA till en låg P/B-t-värdering.

sgma-intro

Om SigmaTron International

SigmaTron International i sin nuvarande form grundades i Illinois 1994 och har ca 2 800 anställda. Börsnoteringen skedde också 1994. Huvudkontoret är beläget i Elk Grove Village i utkanten av Chicago. Bolaget erbjuder tillverkningstjänster inom elektronik, vilket innefattar kretskortstillverkning och tillverkning av kompletta elektronikprodukter. Kopplat till kontraktstillverkningen erbjuder bolaget även sina kunder testning och utveckling av produkter, inköp av material, designtjänster, logistiktjänster samt stöd kring produktgodkännande ifrån myndigheter. Tillverkningen sker i USA, Mexiko, Kina, Vietnam och Taiwan. Den kinesiska fabriken byggdes ut under 2015. Trots ökade kostnader i Kina räknar bolaget med fortsatt tillväxt där.

Branschen som bolaget verkar inom är starkt fragmenterad och kännetecknas av stark konkurrens. De produkter som bolaget tillverkar utgör komponenter i hushållsmaskiner, konsumentelektronik, spel, fitnessprodukter, industriell elektronik, medicintekniska produkter, halvledare och telekomprodukter. Bolaget har ca 125 aktiva kunder, och hushållsmaskiner utgör ca 50 % av försäljningen. De två största kunderna under 2015/2016 var Electrolux (35,2 %) och Whirlpool (10,6 %).

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

sgma-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering i absoluta tal och något lägre än det historiska snittet. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

sgma-p_b-t

I förhållande till försäljningen handlas aktien klart lägre än historiskt:

sgma-vardering_forsaljning

sgma-ev_s

Tillgångarna och försäljningen tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser acceptabla ut:

sgma-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

sgma-balansrakning

Varulagret är den klart största posten på tillgångssidan. Anläggningstillgångarna består till största delen av maskiner och utrustning. Bolaget leasar huvuddelen av sina lokaler, men äger huvudkontor och fabrik i Elk Grove Village, Illinois, fabriken i Acuna, Mexiko och en lokal för designtjänster i Elgin, Illinois.

Bolaget har en kreditlina hos Wells Fargo, och 2016-07-31 utnyttjade bolaget 23 457 tUSD medan 3 704 tUSD fortfarande varr outnyttjad. De långfristiga lånen förfaller huvudsakligen under 2019.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste elva åren:

sgma-b-t_per_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram, och enligt den senaste årsredovisningen finns utestående optioner motsvarande 368 000 aktier. Det genomsnittliga lösenpriset är 5,84 USD, vilket alltså är en bit över dagens aktiekurs. Antalet aktier har utvecklats enligt följande:

sgma-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser skapligt bra ut:

sgma-historisk_lonsamhet

Bolaget har aldrig lämnat någon utdelning, och planerar heller inte att göra det.

Att bolaget är verksamt i en lågmarginalbransch kommer inte som någon överraskning. Marginalerna har legat på en ganska konstant nivå under de senaste åren:

sgma-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

sgma-resultat_kassaflode

Kassaflödena har varit ganska nedtryckta några år, och bolaget har också genomfört stora investeringar:

sgma-capex

Avkastningsmåtten ger följande bild:

sgma-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Gary R. Fairhead är bolagets VD och han har haft rollen sedan bolaget grundades. Sedan 2011 är han även styrelseordförande. 2015/2016 uppgick hans lön och övriga ersättningar till totalt 562 tUSD. Hans ägande i bolaget uppgår tyvärr bara till en årslön. Totalt uppgår ledningspersonernas ägande till 6,7 %. Ägarlistan ser ut enligt följande:

sgma-agare

Cyrus Tang är en amerikansk affärsman född i Kina. Han har donerat 150 mUSD till tre icke-vinstdrivande stiftelser som ska främja relationer mellan USA och Kina, av vilka två återfinns på ägarlistan.

Utvecklingstrend

Omsättningen har utvecklats positivt under de senaste åren:

sgma-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser också helt ok ut:

sgma-aktivitetsmatt

FS-score är 6, vilket är ganska starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

SigmaTron International verkar vara ett mediokert bolag till ett något lägre pris än normalt. Även om det känns svårt att bli exalterad upplever jag nedsidan som tillräckligt begränsad för att jag ska tycka att bolaget kan vara ett acceptabelt tillskott i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i SigmaTron International.

Intressanta länkar

SigmaTron Internationals hemsida

Seeking Alpha – SigmaTron – No Obvious Catalyst, Still Good Value

Ettårskontroll av inTEST Corporation

inTEST Corporation är ett amerikanskt företag verksamt inom temperaturhanteringsprodukter och automatisk testutrustning. För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

intt-intro

Väsentliga händelser senaste året

Produktområdet ”Mekaniska produkter” har haft det tufft under en längre tid, och inTEST har vidtagit ytterligare åtgärder för att råda bot på det. ”Mekaniska produkter” har sammanförts med produktområdet ”Elektriska produkter” under den nya divisionen ”inTEST EMS Products Division”. De två produktområdena riktar sig till ungefär samma kunder, och använder sig av samma säljkanaler. Under Q1 2016 reducerades antalet anställda inom divisionen, vilket ledde till en omstruktureringskostnad om 99 tUSD. Förhoppningen är att omstruktureringen ska leda till besparingar om 690 tUSD per år. För Q2 2016 uppvisade faktiskt ”Mekaniska produkter” ett positivt nettoresultat om 202 tUSD. Det är förstås för tidigt att dra stora växlar på det, men det är ändå en positiv signal.

inTEST lyckades inte genomföra något förvärv under de senaste tolv månaderna, vilket är en uttalad del av tillväxtstrategin. Under Q2 2016 lade bolaget 456 tUSD på due diligence för ett tänkt förvärv, men den processen avbröts.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

intt-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/B-t var 1,29. Tangible book value har ökat med 1,5 %, medan aktiekursen har minskat med 5,2 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, och samtliga utom Z-score har förbättrats under det senaste året:

intt-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är mycket bra.

Utvecklingstrend

Omsättningen minskade med ca 14 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 49,4 % till 47,8 %. Vinstmarginalen har gått från 7,8 % till 2,5 %. Det operativa kassaflödet minskade jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

FS-score är 5, vilket är medelmåttigt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 4,01 USD. Jämfört med en stängningskurs om 3,80 USD på årsdagen ger det en negativ avkastning på ca 5,2 %. Ingen utdelning har lämnats.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker under det senaste året, och värderingen av aktien är också lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag har bestämt mig för att behålla bolaget i min portfölj, eftersom jag upplever nedsidan som väldigt begränsad.

Position: Jag behåller min position i inTEST Corporation.

Ettårskontroll av Genesis Land Development

Genesis Land Development är ett kanadensiskt företag verksamt inom utveckling av mark och byggande av bostäder i och omkring Calgary (Calgary Metropolitan Area). För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

GDC-intro

Väsentliga händelser senaste året

2016-02-17 tillkännagav bolaget att CEO Bruce Rudichuk och CFO Mark Scott lämnar bolaget med omedelbar verkan. Någon motivering till detta lämnades inte i pressmeddelandet. Styrelseordföranden Stephen J. Griggs är sedan dess tillförordnad CEO. Från och med 2016-04-18 är Kirsten Richter tillförordnad CFO. Jag har egentligen ingen aning om vad som ligger bakom det plötsliga ledningsbytet, eftersom verksamheten verkar ha utvecklats helt ok under den tidigare ledarduon. Kanske är Griggs otålig att stänga gapet mellan aktiens värdering och bokfört värde, och tror sig bättre kunna uppnå det genom att själv sätta sig i CEO-positionen.

Även om makroutvecklingen till följd av ett fortsatt lågt oljepris inte har varit gynnsam för bolaget, har bolagets utveckling trots det varit positiv. Den nya ledningen fokuserar på att skära kostnader och effektivisera verksamheten.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

GDC-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,66. NCAV har ökat med 3 %, medan aktiekursen har minskat med 8,5 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, och samtliga har förbättrats under det senaste året:

GDC-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med ca 19 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen ökade från 18,6 % till 26,8 %. Vinstmarginalen har gått från 7,9 % till 11,2 %. Det operativa kassaflödet ökade ordentligt jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

FS-score är 9, vilket är mycket starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 3,06 CAD. Jämfört med en stängningskurs om 2,80 CAD på årsdagen och en utdelning om 0,12 CAD per aktie ger det en negativ avkastning på ca 4,6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit positiv under det senaste året, men värderingen av aktien är trots det lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag ser fortfarande positivt på bolaget och min investering.

Position: Jag har ökat min position i Genesis Land Development.

Ettårskontroll av Funai Electric

Funai Electric är ett japanskt företag verksamt inom konsumentelektronikbranschen. För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6839-intro

Väsentliga händelser senaste året

Julhandeln i USA var en besvikelse med avseende på försäljningen av LCD-TV. Konkurrenssituationen på den mexikanska marknaden har hårdnat. Kostnader har också tagits i samband med avvecklingen av bolagets verksamhet inom ljudtillbehör. I rättstvisten med Philips dömdes Funai att betala skadestånd om 18 502 mJPY. Sammanfattningsvis har det senaste året varit bedrövligt för Funai.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6839-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade något högre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,47. Anledningen är tyvärr att NCAV har minskat med 41 %, medan aktiekursen har minskat med 30 %. Säkerhetsmarginalen är alltså sämre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut, men har försämrat under det senaste året:

6839-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen minskade med ca 23 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 17,3 % till 13,6 %. Vinstmarginalen har gått från 0,6 % till -21,5 %. Det operativa kassaflödet minskade ordentligt jämfört med föregående tolvmånadersperiod, och är inte längre positivt.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1 256 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 881 JPY på årsdagen och en utdelning om 30 JPY per aktie ger det en negativ avkastning på ca 27 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit riktigt svag under det senaste året, och värderingen av aktien är ändå högre i förhållande till NCAV idag jämfört med för ett år sedan. Jag vill inte behålla ett bolag som bränner 41 % av NCAV på ett år och som verkar vara inne i en dålig trend operativt.

Position: Jag har sålt min position i Funai Electric.

Analys av Friedman Industries

Friedman Industries är ett amerikanskt företag verksamt inom stålbearbetning, rörtillverkning samt distribution av stål och rör. Bolaget handlas via NYSE MKT i USA till en net-net-värdering.

FRD-intro

Om Friedman Industries

Friedman Industries grundades i Texas 1965 och börsnoterades 1972. Vid utgången av 2015/2016 hade bolaget totalt 89 anställda.

Företaget har två produktområden:

  • Spolar (coil): Bolaget äger två fabriker för tillverkning av spolar, en belägen i Arkansas och en i Alabama. Tillverkningen är kundunik. Leverantör av råvaran är i huvudsak Nucor Steel Company. Försäljningen sker till ca 125 kunder i USA. Den dominerande kunden är Trinity Industries, som 2015/2016 svarade för ca 35 % av den totala försäljningen.
  • Rör (tubular products): Bolaget äger två fabriker i Texas för rörtillverkning. En ny anläggning är under uppbyggnad och förväntas vara klar under Q2 2016/2017. Det datumet har dock flyttats fram ett flertal gånger. Rören används framförallt till oljepipelines. Den huvudsakliga leverantören och kunden har historiskt varit U.S. Steel Tubular Products. Under de senaste åren har dock affären påverkats negativt av billigare importprodukter samt av att oljesektorn har det tufft.

Omsättningen per produktområde har sett ut enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-fsg_produktomrade

Rörelseresultatet per produktområde har sett ut enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-resultat_produktomrade

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

FRD-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering både i absoluta tal och relativt sin egen historisk. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

FRD-P_NCAV

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut:

FRD-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

FRD-balansrakning

Varulagret är den klart största posten på tillgångssidan. Bolaget värderar sitt lager baserat på LIFO, vilket i normalfallet betyder att lagervärdet underskattas jämfört med om FIFO hade använts. Bolaget redovisar dock ingen LIFO-reserv, så jag har svårt att avgöra om det finns några dolda värden.

Bolaget äger med undantag för två kontorslokaler samtliga fastigheter som används i verksamheten.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-b-t_per_aktie

Bolaget använder sig inte av optionsprogram. Antalet aktier har varit oförändrat sedan 2008.

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

FRD-historisk_lonsamhet

Bolaget har en bra utdelningshistorik:

FRD-utdelning_vinst_per_aktie

Marginalerna har utvecklats negativt under de senaste åren:

FRD-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

FRD-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

FRD-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

William Crow är bolagets VD och han har haft rollen sedan 2006, men har jobbat i bolaget betydligt mycket längre än så. Crows lön uppgick 2015/2016 till 177 tUSD, vilket är en relativt låg lön för den här storleken på bolag. Hans ägande i bolaget uppgår tyvärr bara till drygt en årslön. Ägarlistan ser ut enligt följande:

FRD-agare

Renaissance Technologies är en framgångsrik kvantfond, så det är uppenbarligen inte bara jag som tycker att Friedman ser intressant ut i ett kvantitativ perspektiv.

Utvecklingstrend

Omsättningen har utvecklats negativt under de senaste åren, vilket jag förstår med tanke på de tuffa marknadsförutsättningarna för stålbranschen, särskilt med exponering mot oljesektorn:

FRD-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser inte heller bra ut:

FRD-aktivitetsmatt

FS-score är 7, vilket är ganska starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är någonstans mellan negativ och neutral i nuläget.

Slutdiskussion

Friedman Industries verkar vara ett skapligt bolag till ett lägre pris än normalt. Bolaget har verkligen haft motvind under senare tid och investeringen i en ny produktionsanläggning inom rörtillverkning gjordes minst sagt oturligt tidsmässigt. Trots det har bolaget lyckats hålla sig lönsamt och framstår som mycket stabilt finansiellt, varför jag inte är orolig för bolagets överlevnad på kort till medellång sikt.

Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Friedman Industries.

Intressanta länkar

Friedman Industries hemsida

Analys av Värdebyrån 2015-07-05

Analys av Cigarrfimpar 2016-07-21