Ettårskontroll av Funai Electric

Funai Electric är ett japanskt företag verksamt inom konsumentelektronikbranschen. För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6839-intro

Väsentliga händelser senaste året

Julhandeln i USA var en besvikelse med avseende på försäljningen av LCD-TV. Konkurrenssituationen på den mexikanska marknaden har hårdnat. Kostnader har också tagits i samband med avvecklingen av bolagets verksamhet inom ljudtillbehör. I rättstvisten med Philips dömdes Funai att betala skadestånd om 18 502 mJPY. Sammanfattningsvis har det senaste året varit bedrövligt för Funai.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6839-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade något högre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,47. Anledningen är tyvärr att NCAV har minskat med 41 %, medan aktiekursen har minskat med 30 %. Säkerhetsmarginalen är alltså sämre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut, men har försämrat under det senaste året:

6839-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen minskade med ca 23 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 17,3 % till 13,6 %. Vinstmarginalen har gått från 0,6 % till -21,5 %. Det operativa kassaflödet minskade ordentligt jämfört med föregående tolvmånadersperiod, och är inte längre positivt.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1 256 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 881 JPY på årsdagen och en utdelning om 30 JPY per aktie ger det en negativ avkastning på ca 27 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit riktigt svag under det senaste året, och värderingen av aktien är ändå högre i förhållande till NCAV idag jämfört med för ett år sedan. Jag vill inte behålla ett bolag som bränner 41 % av NCAV på ett år och som verkar vara inne i en dålig trend operativt.

Position: Jag har sålt min position i Funai Electric.

Analys av Friedman Industries

Friedman Industries är ett amerikanskt företag verksamt inom stålbearbetning, rörtillverkning samt distribution av stål och rör. Bolaget handlas via NYSE MKT i USA till en net-net-värdering.

FRD-intro

Om Friedman Industries

Friedman Industries grundades i Texas 1965 och börsnoterades 1972. Vid utgången av 2015/2016 hade bolaget totalt 89 anställda.

Företaget har två produktområden:

  • Spolar (coil): Bolaget äger två fabriker för tillverkning av spolar, en belägen i Arkansas och en i Alabama. Tillverkningen är kundunik. Leverantör av råvaran är i huvudsak Nucor Steel Company. Försäljningen sker till ca 125 kunder i USA. Den dominerande kunden är Trinity Industries, som 2015/2016 svarade för ca 35 % av den totala försäljningen.
  • Rör (tubular products): Bolaget äger två fabriker i Texas för rörtillverkning. En ny anläggning är under uppbyggnad och förväntas vara klar under Q2 2016/2017. Det datumet har dock flyttats fram ett flertal gånger. Rören används framförallt till oljepipelines. Den huvudsakliga leverantören och kunden har historiskt varit U.S. Steel Tubular Products. Under de senaste åren har dock affären påverkats negativt av billigare importprodukter samt av att oljesektorn har det tufft.

Omsättningen per produktområde har sett ut enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-fsg_produktomrade

Rörelseresultatet per produktområde har sett ut enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-resultat_produktomrade

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

FRD-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering både i absoluta tal och relativt sin egen historisk. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

FRD-P_NCAV

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut:

FRD-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

FRD-balansrakning

Varulagret är den klart största posten på tillgångssidan. Bolaget värderar sitt lager baserat på LIFO, vilket i normalfallet betyder att lagervärdet underskattas jämfört med om FIFO hade använts. Bolaget redovisar dock ingen LIFO-reserv, så jag har svårt att avgöra om det finns några dolda värden.

Bolaget äger med undantag för två kontorslokaler samtliga fastigheter som används i verksamheten.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-b-t_per_aktie

Bolaget använder sig inte av optionsprogram. Antalet aktier har varit oförändrat sedan 2008.

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

FRD-historisk_lonsamhet

Bolaget har en bra utdelningshistorik:

FRD-utdelning_vinst_per_aktie

Marginalerna har utvecklats negativt under de senaste åren:

FRD-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

FRD-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

FRD-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

William Crow är bolagets VD och han har haft rollen sedan 2006, men har jobbat i bolaget betydligt mycket längre än så. Crows lön uppgick 2015/2016 till 177 tUSD, vilket är en relativt låg lön för den här storleken på bolag. Hans ägande i bolaget uppgår tyvärr bara till drygt en årslön. Ägarlistan ser ut enligt följande:

FRD-agare

Renaissance Technologies är en framgångsrik kvantfond, så det är uppenbarligen inte bara jag som tycker att Friedman ser intressant ut i ett kvantitativ perspektiv.

Utvecklingstrend

Omsättningen har utvecklats negativt under de senaste åren, vilket jag förstår med tanke på de tuffa marknadsförutsättningarna för stålbranschen, särskilt med exponering mot oljesektorn:

FRD-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser inte heller bra ut:

FRD-aktivitetsmatt

FS-score är 7, vilket är ganska starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är någonstans mellan negativ och neutral i nuläget.

Slutdiskussion

Friedman Industries verkar vara ett skapligt bolag till ett lägre pris än normalt. Bolaget har verkligen haft motvind under senare tid och investeringen i en ny produktionsanläggning inom rörtillverkning gjordes minst sagt oturligt tidsmässigt. Trots det har bolaget lyckats hålla sig lönsamt och framstår som mycket stabilt finansiellt, varför jag inte är orolig för bolagets överlevnad på kort till medellång sikt.

Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Friedman Industries.

Intressanta länkar

Friedman Industries hemsida

Analys av Värdebyrån 2015-07-05

Analys av Cigarrfimpar 2016-07-21

Universal Power Group – samling av oroade aktieägare

Universal Power Group är en amerikansk leverantör och distributör av batterier, batteritillbehör samt tillhörande tjänster som t.ex. återvinning av uttjänta batterier och logistiktjänster. Jag har tidigare skrivit om bolaget vid två tillfällen:

Jonas ifrån Värdebyrån tipsade mig om att det pågår en samling av oroade aktieägare. Om någon läsare äger aktier i UPGI vill jag uppmana er att besöka följande hemsida och kontakta Brian enligt instruktionen på hemsidan:
Concerned UPGI shareholders

Ettårskontroll av AdCapital

AdCapital AG är ett tyskt industriholdingbolag med tyngdpunkten på elektroteknik, metall- och konstmaterialbearbetning, maskin- och verktygstillverkning samt fordonsindustri. För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

ADC-intro

Väsentliga händelser senaste året

Inga ändringar har gjorts i AdCapitals portfölj under året. Dotterbolagen i gruppen har utvecklats åt olika håll under det senaste året. Erich Jaeger, OPUS och Taller har fortsatt att gå bra. EW Hof Antriebe und Systeme, KTS samt frako power systems har däremot fortsatt att gå dåligt.

Utdelningen sänktes med 20 % jämfört med föregående år, och ledningen flaggar även för att den kan tänka sig att använda externt kapital för finansiering av verksamheten i framtiden.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

ADC-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade något lägre än för ett år sedan, då P/B-t var 0,92. Säkerhetsmarginalen är alltså ungefär densamma som för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser fortsatt mycket bra ut:

ADC-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är väl godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med ca 6 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade marginellt från 19,6 % till 19,5 %. Vinstmarginalen har gått från 2,1 % till 0,4 %. Det operativa kassaflödet minskade ordentligt jämfört med föregående tolvmånadersperiod, men var fortfarande positivt.

FS-score är 3, vilket är svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 4,96 EUR. Jämfört med en stängningskurs om 4,35 EUR på årsdagen och en utdelning om 0,4 EUR per aktie ger det en negativ avkastning på ca 4 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit något negativ under det senaste året, och värderingen av aktien har inte påverkats mycket. Bolaget är fortfarande mycket starkt finansiellt sett. Om jag hade analyserat bolaget för första gången idag hade jag inte köpt aktier. Dels är FS-score alltför svag, men ännu viktigare är att värderingen ligger i linje med det historiska snittet. Jag ser ingen stor uppsida värderingsmässigt på nuvarande nivå och det borde jag ha insett redan för ett år sedan.

Position: Jag har sålt min position i AdCapital.

Analys av Omni-Lite Industries Canada

Omni-Lite Industries Canada Inc. är ett kanadensiskt-amerikanskt företag fokuserat på precisionstillverkning av komponenter genom kallsmide. Bolaget handlas via TSX Venture Exchange i Kanada till lågt P/B-t.

OML-intro

Om Omni-Lite Industries Canada

Omni-Lite grundade 1992 i Kanada med fokus på tillverkning av spikar till spikskor som används av idrottare. Bolaget flyttade sin utveckling och tillverkning till USA 1994. Omni-Lite Industries Canada Inc. uppstod i september 1997 genom sammanslagningen av Omni-Lite Industries Inc. och Omni-Lite Industries Corp. som båda var registrerade i Calgary, Alberta. Även om bolaget har ordet ”Canada” i namnet är verksamheten i princip uteslutande amerikansk. I Cerritos, Kalifornien återfinns huvudkontor, forskning och utveckling, samt bolagets fabrik. Bolaget rapporterar även i USD. Bolaget har två helägda dotterbolag på Barbados som ansvarar för marknadsföring och försäljning på den internationella marknaden. Sammanlagt har bolaget ca 40 anställda. Utöver noteringen på TSX Venture Exchange handlas aktien även över den amerikanska OTC-marknaden.

Bolagets verksamhet är uppdelad i följande fyra affärsområden:

  • Aerospace: Omni-Lite levererar framförallt kompositmaterial. Exempel på kunder är Boeing, Airbus och Bombardier.
  • Military: Den stora kunden är den amerikanska militären.
  • Specialty Automotive: Tillväxten kommer huvudsakligen ifrån komponenter för ”grön” teknologi inom dieselmotorer. Exempel på kunder är Chrysler och Ford.
  • Sports and Recreation: Exempel på kunder är Nike och Adidas.

Fyra av bolagets kunder står vardera för över 10 % av omsättningen. Tillsammans stod de fyra kunderna för 81 % av omsättningen i Q1 2016. Över 90 % av omsättningen kommer ifrån USA-marknaden.

Omsättningen per affärsområde har sett ut enligt följande under de senaste elva åren:

OML-fsg_affarsomrade

Bolaget har åtta godkända patent i USA, och de är relaterade till material, processer och design.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

OML-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering både i absoluta tal och relativt sin egen historisk. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

OML-P_Bt

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut:

OML-finansiell_stabilitet

Omni-Lite hade 2015-12-31 tillgång till en outnyttjad kreditlina om 1 200 tUSD.

Balansräkningen ser ut enligt följande:

OML-balansrakning

Anläggningstillgångarna består huvudsakligen av produktionsutrustning och verktyg.

I en intervju med VD i maj i år hävdade han att byggnaden som bolaget äger idag är värd tre gånger mer än vad de betalade för den år 2000. Anskaffningsvärdet för byggnaden var ca 1,2 mUSD och dagens värde skulle med VD:s antagande vara 3,6 mUSD jämfört med det bokförda värdet efter avskrivningar på ca 830 tUSD. Här skulle alltså ett ganska stort övervärde finnas för den som litar på VD:s utsaga.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste elva åren:

OML-Bt_per_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram. Antalet aktier har utvecklat sig enligt följande:

OML-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

OML-historisk_lonsamhet

Bolaget har inte skiftat ut särskilt mycket kapital till ägarna i form av aktieutdelningar. Historiken ser ut enligt följande:

OML-utdelning_vinst

I en intervju med VD i maj i år kommenterade han att framförallt inom Aerospace och Military är marginalerna höga. Marginalerna för bolaget som helhet har dock varit klart lägre än historiskt från 2012 och framåt:

OML-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

OML-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

OML-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Bolagets VD och styrelseordförande David Grant är bolagets grundare och har haft sin position sedan bolaget grundades 1992. Han har inte tagit ut någon lön under den tidsperiod som jag har tittat på (2004-2015). Däremot har bolaget lånat ut ca 400 tUSD till Grant med dennes bostad som säkerhet. Den årliga räntan på lånet uppgår till 2 %. Han har även fått ersättning i form av optioner.

Den totala ersättningen till president, vice-president, CFO samt övriga tre styrelseledamöter uppgick 2015 till 333 tUSD.

Ledningspersonerna har nästan inget ägande alls i bolaget. Ägarlistan ser ut enligt följande:

OML-agare

Jag tycker att det är mycket märkligt att Grant som grundare, styrelseordförande och VD har ett försvinnande litet ägande, särskilt mot bakgrund av att han inte tar ut någon lön. Jag har tittat i äldre proxy-rapporter och nedanstående tabell visar hur hans innehav har varierat över åren:

OML-VD_aktier

För att få tillgång till nya nanostrukturerade material har Omni-Lite investerat i California Nanotechnologies Corp., vilket också är ett bolag som handlas på TSX Venture Exchange. Omni-Lite var med och grundande bolaget och äger 18 % av aktierna i California Nanotechnologies. Aktieinnehavet är värt ca 330 tCAD. Omni-Lite har lånat ut drygt 1 mUSD till California Nanotechnologies med en årlig ränta på 2 %. California Nanotechnologies ser vid en snabbtitt på siffrorna riktigt risigt ut. Jag skulle inte utgå ifrån att Omni-Lite kommer att kunna få tillbaka pengarna. Det verkar vara riktigt turbulent i California Nanotechnologies. Under det senaste året har två CFO:er lämnat bolaget och i maj i år fick även VD gå. Tillfällig VD är nu David Grant själv. Han äger tillsammans med sin fru 13,8 % av de utestående aktierna. Varför han väljer att ha pengar investerade i det risiga bolaget istället för i det bra bolaget är en fråga jag ställer mig.

Även i Omni-Lite har tidigare CFO Timothy Wang precis lämnat bolaget efter att ha haft sin roll i 15 år. Bolaget letar nu efter en ersättare.

Utvecklingstrend

Omsättningen har svängt en hel del över tiden jag har tittat på:

OML-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser ok ut:

OML-aktivitetsmatt

FS-score är 10, vilket är extremt starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Omni-Lite Industries Canada verkar vara ett skapligt bolag till ett lägre pris än normalt. Rent kvantitativt tycker jag att bolaget ser mycket intressant ut. Det stora frågetecknet för min del är ägarsituationen och VD:s andra åtaganden. Jag tycker inte om att grundaren har sålt ut i princip hela sitt innehav samtidigt som han sitter på VD-posten i ett annat bolag. Att sedan det bra bolaget har lånat ut pengar till det dåliga bolaget samtidigt som VD även blandar in sin privatekonomi genom att låna pengar av Omni-Lite känns inte alls bra. Det känns som att det finns stora risker för intressekonflikter. Att dessutom tre CFO:er i de två bolagen har lämnat sina poster under det senaste året ger mig ingen bra magkänsla.

Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad portfölj av billiga bolag, men jag känner mig inte bekväm nog med ägarbilden och ledningens incitament.

Position: Jag har vid publiceringen inte tagit en position i Omni-Lite Industries Canada.

Intressanta länkar

Omni-Lites hemsida

Uptick Network – Interview with Chairman and CEO David Grant with Omni-Lite Industries Inc.

California Nanotechnologies hemsida

Ettårskontroll av Natural Alternatives International

Natural Alternatives International är ett amerikanskt företag verksamt inom kontraktstillverkning av kosttillskott. För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

NAII-intro

Väsentliga händelser senaste året

Det licens- och distributionsavtal som Natural Alternatives International (NAII) haft med CSI löpte ut 2015-03-31. NAII valde att inte förlänga avtalet, utan istället självt ta hand om direktförsäljning och distribution av råvarorna relaterade till beta-alanin. För de första nio månaderna av bokföringsåret 2015/2016 ledde det till att försäljningen ökade med ca 16 mUSD.

NAII har även haft medvind avseende kontraktstillverkning av private label-produkter. För de första nio månaderna av bokföringsåret 2015/2016 ökade försäljningen med 21 % jämfört med motsvarande period året innan.

Den största patenttvisten som NAII varit involverat i under det senaste året, med motparten Woodbolt Distribution, fick en lösning under Q3 2015/2016. Några ytterligare kostnader ska inte förorsakas av denna tvist.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

NAII-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade klart högre än för ett år sedan, då P/B-t var 0,88. Vid nuvarande värdering tycker jag inte längre att säkerhetsmarginalen är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser fortsatt mycket bra ut:

NAII-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är väl godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med ca 29 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen ökade från 18,5 % till 20,5 %. Vinstmarginalen har gått från 4,4 % till 7,0 %. Det operativa kassaflödet minskade dock ordentligt jämfört med föregående tolvmånadersperiod, men var fortfarande positivt.

FS-score är 5, vilket är medelmåttigt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 5,76 USD. Jämfört med en stängningskurs om 12,47 USD på årsdagen ger det en positiv avkastning på ca 116 %. Någon utdelning har bolaget inte lämnat.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit positiv under det senaste året, men uppvärderingen av aktien har varit ännu mycket större. Även om bolaget fortfarande är mycket starkt finansiellt sett och har utvecklats väl, tycker jag att värderingen i förhållande till bolagets tillgångar inte längre är attraktiv. Jag lyckades inte hålla mig till ettårsregeln utan sålde mina aktier runt kursen 11,30 USD (ca 96 % upp), eftersom den kraftiga volatiliteten i aktien stressade mig i kombination med att värderingen inte längre kändes attraktiv. I backspegeln hade det förstås varit bättre att hålla ut hela ettårsperioden, och det är något som jag tar med mig som en lärdom. Med den fantastiska avkastning jag fick är jag förstås ändå mycket nöjd.

Position: Jag har sålt min position i Natural Alternatives International.

Analys av WSI Industries

WSI Industries, Inc. är en amerikansk kontraktstillverkare inom framförallt terrängfordon och motorcyklar. Bolaget handlas via NASDAQ i USA till lågt P/B-t.

WSCI-intro

Om WSI Industries

Bolaget grundades i Minnesota 1950 och är en kontraktstillverkare inom luftfart, terrängfordon, motorcyklar, energi, fordon och bioteknik. Företaget tillverkar metallkomponenter i medelstora till stora volymer. Produkterna kräver hög precision (0.0001 inch). Komponenterna tillverkas enligt kundernas specifikationer ifrån material som antingen köps in av WSI eller som tillhandahålls av kunderna. Bolaget har 89 anställda och huvudkontoret är beläget i Monticello, Minnesota.

Försäljningen inom segmentet terrängfordon och motorcyklar är dominerande och svarade för 86% av försäljningen under 2014/2015. WSI är beroende av en enskild mycket stor kund, Polaris Industries, Inc., som stod för 86% av försäljningen under 2015. Polaris är noterat på New York-börsen och har haft ökande intäkter, vinster och utdelningar varje år under den senaste femårsperioden. Polaris är väldigt mycket större än WSI, med ett marknadsvärde på ca 6,5 miljarder USD.

WSI har inga betydande patent eller varumärken. Även om det finns många kontraktstillverkare bedömer WSI att det endast är en liten andel som kan konkurrera med bolaget med avseende på kvalitet och tillverkningsvolymer.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

WSCI-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt låg värdering. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

WSCI-P_Bt

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser skapliga ut:

WSCI-finansiell_stabilitet

Skuldsättningen är på gränsen till vad jag känner mig bekväm med, men förklaringen ligger i att bolaget har utökat sina lokaler. 2004 förvärvade bolaget en lokal på 49 000 square feet i Monticello, Minnesota. Lokalen inrymmer både produktionen och huvudkontoret. Efter det har bolaget byggt ut lokalen två gånger, vilket gör att ytan idag är 107 000 square feet. Vid utgången av 2012/2013 var nettoskulden ca 10 mUSD, vilken bolaget har arbetat ned ordentligt under de senaste par åren. Bolaget har även möjlighet att utnyttja en kreditlina om 1 mUSD, vilken idag är helt outnyttjad.

Balansräkningen ser ut enligt följande:

WSCI-balansrakning

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste 14 åren:

WSCI-Bt_per_aktie

Det finns ett optionsprogram där det genomsnittliga lösenpriset är 5,64 USD, alltså klart över dagens aktiekurs. Antalet aktier har utvecklat sig enligt följande:

WSCI-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

WSCI-historisk_lonsamhet

Bolaget har en skaplig historik av aktieutdelningar, men i den senaste kvartalsrapporten meddelade VD att utdelningen stryks med följande motivering:

”We believe that at this time, given our current results and our existing and planned initiatives to further our growth strategies, the most appropriate use for our cash would be to support these initiatives. Accordingly, our Board of Directors has determined to suspend our dividend.”

WSCI-utdelning_vinst

Marginalerna har försämrats under senaste tiden:

WSCI-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

WSCI-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

WSCI-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Bolaget tar under riskfaktorerna i årsredovisningen upp att det är kostsamt att uppfylla de krav som SEC och NASDAQ ställer. Bolaget hade i slutet på oktober 2015 endast 294 aktieägare. Jag skulle inte bli alltför överraskad om bolaget beslutar sig för att ansöka om avnotering.

Sammanlagt uppgår ledningspersonernas ägande till 9,4 %, och de tre största ägarna är samtliga aktiva i ledningen. Ägarlistan ser ut enligt följande:

WSCI-agare

Bolagets VD Benjamin Rashleger är 40 år och började arbeta i bolaget som COO 2009. I början på 2012 tog han över VD-rollen. För 2014/2015 uppgick hans totala ersättning till 341 000 USD, vilket enligt min erfarenhet är en normal ersättningsnivå i bolag av den här storleken. Hans aktieinnehav motsvarar ungefär storleken av hans årslön. Hans ekonomiska intresse är alltså snarare som anställd än som ägare i bolaget.

Paul Sheely är bolagets CFO sedan 1998. Michael Pudil ledde bolaget som VD mellan 1993 och 2011. Numera är han styrelseordförande. Totalt uppgår styrelse- och ledningspersoners innehav till 9,4 %. Det tycker jag är en acceptabel nivå, även om jag gärna skulle ha sett ett något större ägande.

Utvecklingstrend

Omsättningen har utvecklats betydligt positivare än vad jag är van vid ifrån andra billiga bolag som jag har analyserat:

WSCI-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser ok ut:

WSCI-aktivitetsmatt

FS-score är 6, vilket är måttligt starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är ganska neutral eller svagt positiv i nuläget.

Slutdiskussion

WSI Industries verkar vara ett skapligt bolag till ett lägre pris än normalt. Den risk jag framförallt ser är att något skulle hända med relationen till storkunden Polaris Industries. Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i WSI Industries.

Intressanta länkar

WSI Industries hemsida

Polaris Industries hemsida