Ettårskontroll av WSI Industries

WSI Industries, Inc. är en amerikansk kontraktstillverkare inom framförallt terrängfordon och motorcyklar. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

WSCI-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget har ett tufft år bakom sig. En viktig förklaring är att bolagets klart största kund, Polaris Industries, ställer om produktionen i en av sina fabriker samt avvecklar en av de produktlinjer som WSI har levererat delar till. 2015/2016 stod Polaris för 90 % av WSI:s försäljning, och det är förstås allvarligt när försäljningsvolymen till denna kund minskar.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

WSCI-vardering_tillgangar

Tillgångarna är högre värderade än för ett år sedan, då P/B-t var 0,79. Tangible Book har minskat med 4 %, medan aktiekursen har ökat med 6,5 %. Säkerhetsmarginalen är alltså klart lägre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser skapliga ut. Mest positivt är att nettoskulden har minskat med 1,2 MUSD jämfört med för ett år sedan.

WSCI-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit svag. Omsättningen har minskat med 25 %. Vinstmarginalen har gått från 1,3 % till -2,2 %. Både operativt och fritt kassaflöde är positiva, men klart lägre än för ett år sedan.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 3,10 USD. Vid ettårsuppföljningen är kursen 3,30 USD. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en positiv avkastning på ca 6,5 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien har trots det stigit. I nuläget ser jag ingen anledning att äga aktien, utan tar tacksamt hem vinsten.

Position: Jag har sålt min position i WSI Industries.

Annons

Ettårskontroll av Wireless Telecom Group

Wireless Telecom Group, Inc. är ett amerikanskt företag som designar och tillverkar radiofrekvens- och mikrovågsbaserade produkter för trådlös kommunikation. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

wtt-intro

Väsentliga händelser senaste året

Timothy Whelan är ny VD sedan 2016-06-30. Han har suttit i bolagets styrelse sedan mars 2015 och verkar vara en driven person med ett starkt CV. Tidigare VD:n Paul Genova fortsätter i bolaget som COO.

I början på december 2016 tillkännagav bolaget ett byte av CFO. Den nya CFO:n heter Michael Kandell och kommer närmast ifrån Avaya, Inc. där han hade en högt uppsatt roll inom redovisning. I det pressmeddelandet meddelades att tidigare CFO:n Robert Censullo fortsätter att arbeta inom bolaget, men istället tar rollen som controller. För en dryg vecka sedan skickade bolaget ut ett nytt pressmeddelande om att Censullo trots allt lämnar bolaget redan i slutet på mars. När jag läste det första pressmeddelandet kändes det bra att Censullo skulle stanna i bolaget, eftersom jag inte kände någon oro över att CFO-bytet berodde på någon typ av redovisningsproblem. Efter att ha läst det andra pressmeddelandet känner jag mig inte lika trygg, men det är förstås omöjligt för mig att veta vad som ligger bakom den snabba uppsägningen.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

wtt-vardering_tillgangar

Tillgångarna är högre värderade än för ett år sedan, då P/B-t var 0,90. Tangible Book har minskat med 5 %, medan aktiekursen har ökat med 16 %. Säkerhetsmarginalen är alltså klart lägre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket bra ut. Dock har samtliga nyckeltal försämrats jämfört med för ett år sedan.

wtt-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 12 %. Vinstmarginalen har gått från 1,8 % till -2,1 %. Både operativt och fritt kassaflöde är negativa.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1,50 USD. Vid ettårsuppföljningen är kursen 1,74 USD. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en positiv avkastning på ca 16 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker eller rent av dålig under det senaste året, och värderingen av aktien har trots det stigit. Hur ommöbleringen i ledningen kommer att påverka bolagets utveckling framåt är svårt att sia om. I nuläget ser jag ingen anledning att äga aktien, utan tar tacksamt hem vinsten.

Position: Jag har sålt min position i Wireless Telecom Group.

Analys av Trio-Tech International

Trio-Tech International är ett amerikanskt företag verksamt inom halvledare. Bolaget handlas via NYSE MKT i USA till lågt P/B-t.

trt-intro

Om Trio-Tech International

Bolaget grundades i delstaten Kalifornien 1958. Huvudkontoret ligger i Van Nuys, vilket är en del av Los Angeles. Bolaget har sammanlagt ca 630 anställda. Av dem befinner sig tio i USA och övriga i Sydostasien. Bolaget är verksamt inom följande fyra verksamhetsområden:

  • Tillverkning: Bolaget har två fabriker för tillverkning av testutrustning för halvledare, varav en är belägen i USA och den andra i Singapore. Testutrustningen används t.ex. för att testa komponenter vid höga och låga temperaturer samt vid olika luftfuktighetsgrader. Andra produkter som Trio-Tech tillverkar är utrustning för tvättning och torkning av kretsar.
  • Testtjänster: Bolaget utför testtjänster åt tillverkare eller köpare av halvledare. Kunderna har antingen inte tillräckligt med egna testresurser eller har valt att outsourca testningen till Trio-Tech av kostnadsskäl. Bolaget driver sex testanläggningar, varav en är belägen i USA och övriga fem i Sydostasien. Trio-Tech använder dels egenutvecklad testutrustning, och dels testutrustning som har köpts in utifrån. Konkurrensen i Sydostasien inom testverksamheten är hård, och enligt bolaget har ett flertal konkurrenter slagits ut.
  • Distribution: Utöver att distribuera egentillverkade produkter, distribuerar bolaget även kompletterande produkter huvudsakligen ifrån andra tillverkare i USA, Europa, Taiwan och Japan. Verksamheten bedrivs framförallt i Sydostasien. Utöver testutrustning distribueras även komponenter som t.ex. kontakter, LCD-paneler och touch-screens. Fokuset är på industriella produkter snarare än på konsumentprodukter. Bolaget erbjuder även värdeskapande tjänster och konsultation kring produkterna.
  • Fastigheter: Verksamheten bedrivs i Kina och etablerades 2007. Segmentet är försumbart till storleken och bidrar bara med 0,4 % av de totala försäljningsintäkterna. Ledningen förklarar den ringa betydelsen med att fastighetsmarknaden i Kina har kylts ned. Fastigheterna som hyrs ut är belägna i Chongqing, som har en befolkning om ca 18 miljoner. Bolaget har gjort reserveringar för osäkra fodringar och det pågår även en rättsprocess där bolaget försöker få tillbaka utlånade pengar. Så långt är bolagets verksamhet på den kinesiska fastighetsmarknaden ett misslyckande. Förhoppningsvis har ledningen också insett detta, då de inte har gjort några nya investeringar inom området under de senaste par åren.

2009 gav sig bolaget även in i olje- och gas-branschen, men den verksamheten avvecklades redan 2012.

Testtjänster är den största och lönsammaste verksamheten, vilket syns i följande diagram:

trt-fsg_verksamhetsomrade

trt-resultat_verksamhetsomrade

Geografiskt är bolaget verksamt i USA, Singapore, Malaysia, Thailand och Kina. Tidigare bedrevs även verksamhet i Indonesien, men den har avvecklats p.g.a. svag lönsamhet.

De stora kunderna befinner sig i Sydostasien och de är antingen tillverkare av halvledare eller testanläggningar som köper testutrustning. Under 2015/2016 svarade den största kunden för 61 % av försäljningen. Även om kunden är ett amerikansk bolag, genereras försäljningsintäkterna av Trio-Techs bolag utanför USA. Trio-Tech är inte beroende av någon enskild leverantör.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

trt-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt låg värdering, men om vi bara tittar på perioden från 2008 och framåt är värderingen snarare högre än vanligt. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

trt-p_b-t

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser starka ut:

trt-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

trt-balansrakning

Bolaget leasar huvudsakligen sina lokaler.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste 17 åren:

trt-b-t_per_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram. Antalet aktier har utvecklat sig enligt följande:

trt-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser ok ut:

trt-historisk_lonsamhet

Bolaget lämnade aktieutdelning mellan 2005/2006 och 2007/2008, men därefter har ledningen valt att behålla pengarna i bolaget.

Marginalerna har förbättrats under de senaste par åren:

trt-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

trt-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

trt-avkastningsmatt

Lönsamheten är inte jättestark, men ändå skaplig. Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Ägarlistan ser ut enligt följande:

trt-agare

Siew Wai Yong har haft VD-rollen sedan 1990, men har jobbat i bolaget sedan 1976. Han började sin karriär inom bolagets Singapore-verksamhet. För 2015/2016 uppgick hans ersättning till 388 tUSD. Han är onekligen välbetald, men hans aktieinnehav är värt mer än fyra årslöner vilket är positivt.

Richard M. Horowitz har suttit i styrelsen sedan 1990.

Styrelseordförande Charles Wilson är 92 år, och har suttit i styrelsen sedan 1966. Han var VD mellan 1981 och 1989. Han har varit styrelseordförande sedan 1989. Jag tycker att det är positivt att han har ett stort ägande i bolaget.

Victor H.M. Ting har haft rollen som CFO sedan 1992 och började även han jobba för bolaget i Singapore 1980.

Det skulle antagligen inte skada om det kom in lite nytänkande personer i bolagets ledning. Det har onekligen inte skett mycket på den fronten under de senaste 20-30 åren.

Utvecklingstrend

Omsättningen rasade ordentligt i samband med finanskrisen. Från 2009/2010 har omsättningen varit ganska stabil:

trt-omsattning

Aktivitetsmåtten försämrades något under det senaste året:

trt-aktivitetsmatt

FS-score är 7, vilket är starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är ganska neutral i nuläget.

Slutdiskussion

Trio-Tech International verkar vara ett mediokert bolag till ett pris som är ganska normalt för bolaget. Den största negativa faktorn tycker jag är de misslyckade diversifieringarna mot den kinesiska fastighetssektorn samt mot olje- och gasbranschen. En ledning som har varit på plats i ca 30 år borde inte göra den typen av misstag. Om gapet mot historisk värdering hade varit större samt om kapitalallokeringen hade varit bättre, hade jag kunnat tänka mig att investera. I nuläget avstår jag dock.

Position: Jag har vid publiceringen ingen position i Trio-Tech International.

Intressanta länkar

Trio-Tech Internationals hemsida

Seeking Alpha – Trio-Tech: Stale Status Quo, Most Likely A Value Trap – 2016-06-14

Trio-Tech – Uncertain Capital Allocation Strategy Hurts Long-Term Prospects – 2016-11-28

Tvåårskontroll av Tomen Devices

Tomen Devices Corporation är ett japanskt handelsföretag inom mikroprocessorer och elektroniska komponenter. Företaget är listat på Tokyobörsen, är en net-net och har en lång historik av lönsamhet. För två år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en uppföljningsanalys och bestämde mig för att öka min position. Se ettårskontrollen här.

2737-intro

Väsentliga händelser senaste året

Företagsledningen beskriver sin marknadssituation som tuff. Eftersom de ekonomiska rapporterna endast tillhandahålls på japanska har jag inte grävt särskilt djupt i dem, utan den här tvåårskontrollen baseras i princip bara på kvantitativa investeringskriterier. Den intresserade kan läsa det senaste VD-brevet på engelska här.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

2737-vardering_tillgangar

Nettoomsättningstillgångarna är värderade lägre än historiken. Dock måste man gå tillbaka till 2007 för att hitta en P/NCAV-värdering över 1. Vid det förra analystillfället var P/NCAV 0,52. Vid nuvarande värdering tycker jag fortfarande att säkerhetsmarginalen är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut, och ligger nära nyckeltalen som de såg ut för ett år sedan:

2737-finansiell_stabilitet

NCAV har ökat med 2 % det senaste året, medan antalet utestående aktier är oförändrat. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen sjönk med ca 14 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 2,5 % till 1,9 %. Vinstmarginalen ökade från 0,6 % till 0,7 %. Detta är dock fortfarande en mycket tunn vinstmarginal. Både operativt och fritt kassaflöde är positiva, men minskade jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

FS-score är 6, vilket är helt ok.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 1803 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 2106 JPY på tvåårsdagen och en utdelning om 90 JPY ger det en positiv avkastning på ca 22 %.

Slutdiskussion

Det har inte skett något dramatiskt i bolaget under det senaste året, även om det stora omsättningstappet oroar. Aktiekursen har stigit klart mer än vad jag tycker är motiverat baserat på bolagets utveckling. Jag är nöjd med den avkastning jag har fått och har valt att sälja.

Position: Jag har sålt min position i Tomen Devices.

Ettårskontroll av Shinko Shoji

Shinko Shoji Co., Ltd. är ett japanskt företag verksamt inom elektronikhandel. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

8141-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolagets försäljning har sjunkit inom underhållningselektronik, medan försäljningen till fordonsindustrin och till tillverkare av industriell utrustning är stabil. Konsumentelektronik har gått svagt p.g.a. svag efterfrågan ifrån Kina och andra utvecklingsländer. Bolagets omsättning har sjunkit, men guidningen ifrån ledningen är att andra halvåret av 2016/2017 kommer att bli klart starkare än det första halvåret. Bolaget arbetar vidare med sin transformering från en grossist som säljer komponenter till en lösningsleverantör.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

8141-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade på samma nivå som för ett år sedan, då P/NCAV var 0,59. NCAV har minskat med 4 %, medan aktiekursen har ökat med 3 %. Säkerhetsmarginalen är alltså något lägre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut. Inga dramatiska förändringar har skett jämfört med för ett år sedan.

8141-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 22 %. Vinstmarginalen har dock förbättrats från 1,3 % till 1,4 %. Både operativt och fritt kassaflöde är positiva.

FS-score är 7, vilket är starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1246 JPY. Vid ettårsuppföljningen är kursen 1278 JPY. Utdelning på 40 JPY har lämnats. Det senaste året gav en positiv avkastning på ca 6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker under det senaste året, och värderingen av aktien är mer eller mindre oförändrad. Positivt är att kassaflödena ser ok ut samt att FS-score är fortsatt starkt. Det räcker för att jag ska tycka att det är värt att vänta ett tag till på att något positivt ska ske.

Position: Jag behåller min position i Shinko Shoji.

Tvåårskontroll av Harboes Bryggeri A/S

Harboes Bryggeri A/S är en dansk bryggerikoncern som säljer ett brett utbud av drycker och maltextrakt på mer än 90 marknader. För två år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en uppföljningsanalys och bestämde mig för att behålla aktierna. Se ettårskontrollen här.

harb-intro

Väsentliga händelser senaste året

VD är positiv i sin beskrivning av det senaste årets utveckling. De internationella marknaderna uppvisar god tillväxt och bolaget bedömer att de ligger rätt med sitt produktsortiment. Lönsamheten är fortfarande ganska låg och bolaget investerar enligt egen utsago i den strategiska tillväxtplattformen. Investeringar har också gjorts i processförbättringar och nya tekniska lösningar i produktionen. I Norden har bolaget lyckats skifta över försäljning mer mot egna varumärken, medan private label har minskat. Det borde påverka marginalerna positivt. Tidigare har bolaget gjort aggressiva aktieåterköp, men under det senaste året har inga återköp gjorts.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

harb-vardering_tillgangar

Tillgångarna är något lägre värderade än vad de historiskt varit. Vid det ursprungliga analystillfället var P/B-t 0,58, vilket alltså är klart lägre än det är idag. Uppvärderingen återspeglas av bolagets positiva utveckling under de senaste två åren. Vid nuvarande värdering är jag inte helt bekväm med att säkerhetsmarginalen är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut. Nettoskulden har dock ökat en del jämfört med för ett år sedan, men i övrigt har inget dramatiskt skett:

harb-finansiell_stabilitet

Book value tangible har ökat med ca 4,7 % under de senaste tolv månaderna. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med ca 1,9 % under den senaste tolvmånadersperioden. Bruttomarginalen är oförändrad med 21,9 %. Vinstmarginalen ökade från 2,0 % till 2,8 %. Det är fortfarande en tunn vinstmarginal, men utvecklingen går åt rätt håll.

FS-score är 6, vilket är godkänt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 81,5 DKK. Jämfört med en stängningskurs om 139 DKK 2017-01-06 och en utdelning om 2 DKK per år ger det en positiv avkastning på ca 75 %.

Slutdiskussion

Aktien har utvecklats väldigt bra under de senaste två åren. Även verksamheten har utvecklats åt rätt håll. Jag tycker dock att kursuppgången är betydligt kraftigare än verksamhetsförbättringarna. Det var inget självklart beslut att sälja, men jag känner inte att säkerhetsmarginalen är i närheten av lika stor som när jag tog ursprungspositionen.

Position: Jag har sålt min position i Harboes Bryggeri A/S.

Analys av ADDvantage Technologies Group

ADDvantage Technologies Group är ett amerikanskt företag som distribuerar och tillhandahåller service av elektronik och hårdvara till kabel-TV-branschen och telekombranschen. Bolaget handlas via NASDAQ i USA till en net-net-värdering.

aey-intro

Om ADDvantage Technologies Group

ADDvantage Technologies Group grundades 1989 i Broken Arrow, Oklahoma, där huvudkontoret fortfarande är beläget. Bolaget har 178 anställda. ADDvantage är en återförsäljare av kabel-TV-produkter och bredbandsprodukter för Arris Solutions i USA. Bolaget är även Cisco Premier Partner, vilket innebär att bolaget säljer Ciscos video- och IT-relaterade produkter. Utöver dessa två leverantörer har bolaget även en rad andra leverantörer. ADDvantages leverantörer säljer också direkt till slutkunderna, vilket gör att ADDvantage har en kostnadsnackdel i större affärer. ADDvantage är mer av en kompletterande leverantör som levererar mindre volymer med kort varsel. Utöver försäljning av nya produkter säljer bolaget begagnade/uppfräschade produkter samt överskottsprodukter och har ett av branschens största lager av nya och begagnade produkter. Bolaget erbjuder även reparationstjänster.

Verksamheten är uppdelad i två affärsområden:

  • Kabel-TV: Försäljning av nya produkter, begagnade produkter samt överskottsprodukter till kabel-TV-operatörer eller andra återförsäljare i Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. Reparationstjänster av kabel-TV-utrustning ingår i affärsområdet och tillhandahålls via åtta servicecenter. Nya produkter står för ca 60 % av intäkterna, medan begagnade produkter respektive service står för ca 20 % vardera.
  • Telekom: Försäljning av ny och begagnad telekomnätverksutrustning från många leverantörer till telekomoperatörer och återförsäljare globalt. Affärsområdet erbjuder även skrotning och återanvändning av uttjänt utrustning. Begagnad utrustning står för ca 85 % av försäljningsintäkterna.

Försäljningsintäkterna kommer till över 90 % ifrån USA-marknaden. Bolaget har ca 1300 kunder, och ingen kund svarar för mer än 5 % av försäljningen.

Försäljningsintäkterna ifrån Kabel-TV-segmentet har sjunkit sedan 2008 p.g.a. färre nybyggnationer av bostadshus och p.g.a. en minskad abonnentbas. 2012 började bolaget därför diversifiera sig mot telekom genom förvärvet av Nave Communications. Senaste året stod kabel-TV för ca 60 % av försäljningen, och telekom för resterande 40 %. Bruttomarginalerna är ungefär på samma nivå inom båda affärsområdena.

I oktober 2016 tillkännagavs ett förvärv av Triton Miami, Inc., vilket stärker erbjudandet inom nätverksprodukter och telefoni. Förvärvet görs via en kontantbetalning om 6,6 MUSD samt ytterligare 2 MUSD utspritt på tre år. Vid uppfyllande av uppsatta vinstmål får även de tidigare ägarna av Triton en viss kick-back förutsatt att de fortfarande är aktiva i bolaget. Triton har TTM uppnått en omsättning om 13,5 MUSD med EBITDA på 2,1 MUSD. Det kan ställas mot en omsättning för ADDvantage om 38,7 MUSD med EBITDA på 2,0 MUSD TTM. Utan att ha tillgång till detaljerad ekonomisk data om Triton låter det ändå som en rimlig förvärvssumma för en betydligt lönsammare verksamhet än den ADDvantage har bedrivit hittills. Triton kommer även efter förvärvet att drivas relativt självständigt av den gamla ledningen.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

aey-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering i absoluta tal och i förhållande till det historiska snittet. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

aey-p_ncav

Även försäljningen värderas lägre än normalt:

aey-vardering_fsg

I nedanstående graf har jag plottat EV/S:

aey-ev_s

Jag tycker att värderingen är attraktiv och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket bra ut:

aey-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

aey-balansrakning

Varulager är den största posten på tillgångssidan, vilket känns rimligt med tanke på affärsidén om att vara ett av de företag i landet som lagerhåller det bredaste sortimentet inom kabel-TV- och telekomprodukter. Ledningen betonar att det breda sortimentet är en konkurrensfördel. Inom telekomsegmentet jobbar bolaget på att sänka varulagret under 2017. Att teknikutvecklingen går framåt leder till att det finns en risk för att delar av varulagret blir osäljbart, eller att priset som varorna kan säljas till inte täcker den ursprungliga anskaffningskostnaden. 2016-09-30 bestod lagervärdet innan avskrivningar av 15,1 MUSD nya produkter och 9,0 MUSD begagnade produkter. Reserveringar för inkurans uppgår till 2,6 MUSD. Jag känner mig bekvämare med att nya produkter utgör merparten av lagervärdet än vad jag hade gjort om läget hade varit det omvända.

Bolaget har tillgång till en kreditlina på upp till 7 MUSD som i nuläget är outnyttjad. I samband med Triton-förvärvet efter periodens utgång togs ett lån om 4 MUSD upp.

NCAV per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste tio åren:

aey-ncav_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram, och enligt den senaste årsredovisningen finns utestående optioner motsvarande 570 000 aktier. Det genomsnittliga lösenpriset är 2,73 USD, vilket alltså är en bra bit över dagens aktiekurs. Antalet aktier har utvecklats enligt följande:

aey-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

aey-historisk_lonsamhet

Bolaget har aldrig lämnat aktieutdelning, men däremot gjort ett par återköp.

Marginalerna är inte särskilt höga. Bruttomarginalen har hållit sig på en stabil nivå, medan tyvärr rörelsemarginal och nettomarginal har utvecklats negativt under de senaste åren. SG&A ökade markant till följd av det förvärvade Nave Communications, vilket har sänkt rörelsemarginal och nettomarginal:

aey-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

aey-resultat_kassaflode

Vid beräkning av kassaflödet har jag tagit med förvärv i CapEx, eftersom jag ser det som att förvärven har varit nödvändiga för att bolaget inte ska krympa ihop och på sikt försvinna.

Avkastningsmåtten ger följande bild:

aey-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Ägarlistan ser ut enligt följande:

aey-agare

David E. Chymiak är styrelseordförande och CTO. Han har varit verksam i bolaget sedan det grundades och är också en av grundarna. För 2014/2015 uppgick hans totala ersättning till 351 tUSD. Hans aktieinnehav motsvarar alltså ca 12 årslöner, vilket är positivt.

David L. Humphrey har varit VD sedan 2012 och har en bakgrund ifrån bland annat riskkapitalbranschen. Hans totala ersättning för 2014/2015 uppgick till 310 tUSD, vilket innebär att hans aktieinnehav uppgår till knappt en årslön.

Kenneth A. Chymiak är bror till David och var VD från 1999 till 2012. Även om han som jag förstår det inte längre är aktiv i bolaget, upplever jag det ändå som positivt att han finns kvar som storägare.

Thomas A. Satterfield, Jr. har jag tidigare stött på i inTEST, som redan befinner sig i min portfölj.

Jag upplever ägarbilden som positiv.

Utvecklingstrend

Omsättningstappet det senaste året beror på minskad försäljning både inom kabel-TV och inom telekom. Omsättningsutvecklingen under de senaste tio åren visar tydligt att kabel-TV är på utdöende, och tyvärr har inte Nave-förvärvet helt kunnat kompensera för detta.

aey-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser ok ut, med förbättrad cash conversion under de senaste åren:

aey-aktivitetsmatt

FS-score är 5, vilket är måttligt starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är neutral i nuläget.

Slutdiskussion

ADDvantage Technologies Group befinner sig i en tuff bransch, där det ena affärsområdet är på utdöende. Jag tycker att ledningen gör rätt som satsar på att bygga upp telekomsegmentet med en likartad affärsidé. Förvärvet av Triton är ganska stort, och det är viktigt att det lyckas. Förhoppningsvis har ledningen i ADDvantage lärt sig en del ifrån förvärvet av Nave Communications, vilket inte har varit någon katastrof men inte heller helt har kunna leva upp till förväntningarna som sattes när förvärvet presenterades.

Bolaget har en låg värdering i förhållande till sina tillgångar, trots en godkänd resultathistorik. Jag upplever nedsidan som tillräckligt begränsad för att jag ska tycka att bolaget är ett bra tillskott i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i ADDvantage Technologies Group.

Intressanta länkar

ADDvantage Technologies Groups hemsida

Cigarrfimpars analys

Värdebyråns inlägg

Ettårskontroll av Leader Electronics

Leader Electronics är en japansk tillverkare av elektroniska mätinstrument. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6867-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget publicerar endast information på japanska och investeringen är därför mer kvantitativ än normalt.

Bolaget meddelar att sändningar i 4K accelererar och att efterfrågan på produkter relaterade till den teknologin ökar. Testsändningar i 8K har också kommit igång. Bolaget är fortsatt försiktigt med större kapitalinvesteringar, då det förväntar sig en fortsatt tuff marknad. Fokus är fortsatt på kostnadskontroll.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6867-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade på samma nivå som för ett år sedan, då P/NCAV var 0,50. NCAV har minskat med 2 %, medan aktiekursen har minskat med 6 %. Säkerhetsmarginalen är alltså något högre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut. Med undantag för Z-score har samtliga nyckeltal förbättrats jämfört med för ett år sedan.

6867-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 11 %. Vinstmarginalen har försämrats från 0 % till -2,1 %. Både operativt och fritt kassaflöde är dock positiva.

FS-score är 7, vilket är starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 302 JPY. Vid ettårsuppföljningen är kursen 284 JPY. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en negativ avkastning på ca 6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker under det senaste året, och värderingen av aktien är mer eller mindre oförändrad. Positivt är att NCAV är näst intill oförändrat, att kassaflödena ser ok ut samt att FS-score är fortsatt starkt. Det räcker för att jag ska tycka att det är värt att vänta ett tag till på att något positivt ska ske.

Position: Jag behåller min position i Leader Electronics.

Ettårskontroll av Katsuragawa Electric

Katsuragawa Electric är ett japanskt företag verksamt inom fotografisk utrustning och tillbehör. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6416-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget publicerar endast information på japanska och investeringen är därför mer kvantitativ än normalt.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6416-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,42. NCAV har minskat med 30 %, medan aktiekursen har minskat med 35 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan, men samtidigt eroderar tillgångarna snabbt vilket inte känns bra.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, men samtliga nyckeltal har försämrats jämfört med för ett år sedan. Framförallt nettokassan har minskat en hel del:

6416-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit svag. Omsättningen har minskat med 2,1 %. Mer oroande är att vinstmarginalen har försämrats från -1,3 % till -13,2 %. Bolaget är alltså återigen tillbaka i att göra stora förluster. Både operativt och fritt kassaflöde är också starkt negativa.

FS-score är 3, vilket är mycket svagt.

Bolagets egen prognos indikerar både en sjunkande omsättning och ett sämre resultat för innevarande år.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 171 JPY. Vid ettårsuppföljningen var kursen 111 JPY. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en negativ avkastning på ca 35 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien är också lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag har bestämt mig för att sälja mina aktier eftersom bolaget verkar vara inne i en svag trend, där jag tycker att NCAV har minskat för mycket.

Position: Jag har sålt min position i Katsuragawa Electric.

Tvåårskontroll av Universal Power Group

Universal Power Group Inc (UPGI) är en amerikansk leverantör och distributör av batterier, batteritillbehör samt tillhörande tjänster som t.ex. återvinning av uttjänta batterier och logistiktjänster. För två år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en ettårskontroll och beslutade mig för att behålla mitt innehav. Se ettårskontrollen här.

upgi-intro

Väsentliga händelser senaste året

Verksamhetsmässigt var de senaste tolv månaderna knappt godkända för bolaget. Omsättningen ökade visserligen med 7 %, men vinstmarginalen minskade till 0,5 %. Det stora förvärvet som gjordes 2015 har alltså tyvärr inte lett till någon förbättring av resultatet och syns inte så mycket i omsättningen heller ställt i relation till hur mycket UPGI betalade.

Som jag skrev om i augusti skedde under sommaren ett upprop för att organisera oroade aktieägare. Kursutvecklingen har sannerligen inte varit rolig sedan börsnoteringen 2006, och ett flertal aktieägare har synpunkter på hur bolaget har drivits. Dessutom ska styrelsen ha klassificerats på ett felaktigt sätt vid avnoteringen, vilket ska ha lett till att nuvarande styrelse inte är lagligt tillsatt.

I Q2-rapporten för 2016 kom ett chockande besked för aktieägarna. En miljon nya aktier hade emitterats till VD samt två andra ledande personer, vilket innebar att antalet aktier ökat med nästan 20 %. Sannolikt gjordes emissionen för att ägarfamiljen skulle kunna behålla kontrollen över bolaget.

Missnöjet ifrån aktieägarhåll mynnade ut i en rättsprocess som bland annat beskrivs här. Ryan Schaper, som så vitt jag vet är den största utomstående aktieägaren, stämde bolaget och som går att läsa i den länkade artikeln går han hårt åt ledningen i UPGI. Han säger t.ex.:

”Their behavior makes a mockery of the Texas Business Organizations Code and the entire concept of public companies. I have brought this suit to force UPG, the board and the Tan family to comply with the law and behave like the public shareholder owned company that it is.”

Som jag har förstått det har dock rättsprocessen avbrutits och parterna gjort upp i godo.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 1,86 USD. Jämfört med en stängningskurs om 1,45 USD på tvåårsdagen och en utdelning om 0,1 USD ger det en negativ avkastning på ca 17 %.

Slutdiskussion

Till skillnad mot hur jag brukar göra mina uppföljningsanalyser har jag denna gång helt bortsett ifrån att följa upp värderingen, det finansiella läget samt utvecklingstrenden. Anledningen är att mitt förtroende för ledningen är fullständigt utraderat. Det finns ingenting som kan få mig att vilja fortsätta vara aktieägare i Universal Power Group Inc. Oseriösa ledningar kan finnas i bolag av alla storlekar och på alla aktielistor, men jag tror att risken är större att råka illa ut i småbolag på OTC-marknaden. Jag kommer i framtiden att hålla mig borta ifrån bolag som inte tillhandahåller ekonomiska rapporter via etablerade organ som t.ex. SEC.

Position: Jag har sålt min position i UPGI.