Ettårskontroll av Leader Electronics

Leader Electronics är en japansk tillverkare av elektroniska mätinstrument. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6867-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget publicerar endast information på japanska och investeringen är därför mer kvantitativ än normalt.

Bolaget meddelar att sändningar i 4K accelererar och att efterfrågan på produkter relaterade till den teknologin ökar. Testsändningar i 8K har också kommit igång. Bolaget är fortsatt försiktigt med större kapitalinvesteringar, då det förväntar sig en fortsatt tuff marknad. Fokus är fortsatt på kostnadskontroll.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6867-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade på samma nivå som för ett år sedan, då P/NCAV var 0,50. NCAV har minskat med 2 %, medan aktiekursen har minskat med 6 %. Säkerhetsmarginalen är alltså något högre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut. Med undantag för Z-score har samtliga nyckeltal förbättrats jämfört med för ett år sedan.

6867-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 11 %. Vinstmarginalen har försämrats från 0 % till -2,1 %. Både operativt och fritt kassaflöde är dock positiva.

FS-score är 7, vilket är starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 302 JPY. Vid ettårsuppföljningen är kursen 284 JPY. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en negativ avkastning på ca 6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker under det senaste året, och värderingen av aktien är mer eller mindre oförändrad. Positivt är att NCAV är näst intill oförändrat, att kassaflödena ser ok ut samt att FS-score är fortsatt starkt. Det räcker för att jag ska tycka att det är värt att vänta ett tag till på att något positivt ska ske.

Position: Jag behåller min position i Leader Electronics.

Annonser

Ettårskontroll av Katsuragawa Electric

Katsuragawa Electric är ett japanskt företag verksamt inom fotografisk utrustning och tillbehör. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6416-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget publicerar endast information på japanska och investeringen är därför mer kvantitativ än normalt.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6416-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,42. NCAV har minskat med 30 %, medan aktiekursen har minskat med 35 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan, men samtidigt eroderar tillgångarna snabbt vilket inte känns bra.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, men samtliga nyckeltal har försämrats jämfört med för ett år sedan. Framförallt nettokassan har minskat en hel del:

6416-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit svag. Omsättningen har minskat med 2,1 %. Mer oroande är att vinstmarginalen har försämrats från -1,3 % till -13,2 %. Bolaget är alltså återigen tillbaka i att göra stora förluster. Både operativt och fritt kassaflöde är också starkt negativa.

FS-score är 3, vilket är mycket svagt.

Bolagets egen prognos indikerar både en sjunkande omsättning och ett sämre resultat för innevarande år.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 171 JPY. Vid ettårsuppföljningen var kursen 111 JPY. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en negativ avkastning på ca 35 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien är också lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag har bestämt mig för att sälja mina aktier eftersom bolaget verkar vara inne i en svag trend, där jag tycker att NCAV har minskat för mycket.

Position: Jag har sålt min position i Katsuragawa Electric.

Tvåårskontroll av Universal Power Group

Universal Power Group Inc (UPGI) är en amerikansk leverantör och distributör av batterier, batteritillbehör samt tillhörande tjänster som t.ex. återvinning av uttjänta batterier och logistiktjänster. För två år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en ettårskontroll och beslutade mig för att behålla mitt innehav. Se ettårskontrollen här.

upgi-intro

Väsentliga händelser senaste året

Verksamhetsmässigt var de senaste tolv månaderna knappt godkända för bolaget. Omsättningen ökade visserligen med 7 %, men vinstmarginalen minskade till 0,5 %. Det stora förvärvet som gjordes 2015 har alltså tyvärr inte lett till någon förbättring av resultatet och syns inte så mycket i omsättningen heller ställt i relation till hur mycket UPGI betalade.

Som jag skrev om i augusti skedde under sommaren ett upprop för att organisera oroade aktieägare. Kursutvecklingen har sannerligen inte varit rolig sedan börsnoteringen 2006, och ett flertal aktieägare har synpunkter på hur bolaget har drivits. Dessutom ska styrelsen ha klassificerats på ett felaktigt sätt vid avnoteringen, vilket ska ha lett till att nuvarande styrelse inte är lagligt tillsatt.

I Q2-rapporten för 2016 kom ett chockande besked för aktieägarna. En miljon nya aktier hade emitterats till VD samt två andra ledande personer, vilket innebar att antalet aktier ökat med nästan 20 %. Sannolikt gjordes emissionen för att ägarfamiljen skulle kunna behålla kontrollen över bolaget.

Missnöjet ifrån aktieägarhåll mynnade ut i en rättsprocess som bland annat beskrivs här. Ryan Schaper, som så vitt jag vet är den största utomstående aktieägaren, stämde bolaget och som går att läsa i den länkade artikeln går han hårt åt ledningen i UPGI. Han säger t.ex.:

”Their behavior makes a mockery of the Texas Business Organizations Code and the entire concept of public companies. I have brought this suit to force UPG, the board and the Tan family to comply with the law and behave like the public shareholder owned company that it is.”

Som jag har förstått det har dock rättsprocessen avbrutits och parterna gjort upp i godo.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 1,86 USD. Jämfört med en stängningskurs om 1,45 USD på tvåårsdagen och en utdelning om 0,1 USD ger det en negativ avkastning på ca 17 %.

Slutdiskussion

Till skillnad mot hur jag brukar göra mina uppföljningsanalyser har jag denna gång helt bortsett ifrån att följa upp värderingen, det finansiella läget samt utvecklingstrenden. Anledningen är att mitt förtroende för ledningen är fullständigt utraderat. Det finns ingenting som kan få mig att vilja fortsätta vara aktieägare i Universal Power Group Inc. Oseriösa ledningar kan finnas i bolag av alla storlekar och på alla aktielistor, men jag tror att risken är större att råka illa ut i småbolag på OTC-marknaden. Jag kommer i framtiden att hålla mig borta ifrån bolag som inte tillhandahåller ekonomiska rapporter via etablerade organ som t.ex. SEC.

Position: Jag har sålt min position i UPGI.

Analys av Hammond Power Solutions

Hammond Power Solutions är en kanadensisk tillverkare av transformatorer och tillhörande magneter. Bolaget handlas via Toronto Stock Exchange i Kanada till lågt P/B-t.

hps_a-intro

Om Hammond Power Solutions

Hammond Power Solutions grundades under namnet O.S. Hammond and Son 1917 i Guelph, Ontario av Oliver Hammond. Produktutbudet utgjordes bland annat av rörradioset och batteriladdare. När Oliver dog 1925 tog fyra av hans söner över driften av bolaget. I början av andra världskriget började bolaget bygga transformatorer och reaktorer för militär kommunikation, samt radarutrustning.

2001 delades bolaget upp i två bolag som fortfarande drivs av familjen Hammond och som båda är börsnoterade:

  • Hammond Manufacturing tillverkar elskåp, skyddsmaterial för elprodukter samt andra elprodukter. Bolaget har analyserats av Värdebyrån.
  • Hammond Power Solutions tillverkar standardiserade samt kundunika transformatorer och tillhörande magneter.

Hammond Power Solutions har drygt 1300 anställda fördelade på 14 anläggningar i Kanada, USA, Mexiko, Italien och Indien. Huvudkontoret ligger fortfarande i Guelph, Ontario. Utöver de egna anläggningarna har bolaget investerat stort i en joint venture med National Material. Det samägda bolaget designar och tillverkar transformatorkärnor. Den gemensamma investeringen i en fabrik i Monterrey, Mexiko, uppgår till 25 mUSD. Hammond Power Solutions ägarandel i denna joint venture är 55 %. Under de tio senaste åren har Hammond Power Solutions även genomfört fyra förvärv, samt byggt tre nya egna fabriker i Mexiko.

Kunderna verkar inom el- och elektronikbranschen. Några bekanta kunder är General Electric, Siemens, Toshiba International, Schneider, Rockwell, ABB, Eaton Corp. samt Caterpillar. Under 2015 svarade ingen enskild kund för mer än 10 % av omsättningen. Exempel på tillämpningar är olje- och gasriggar, gruvutrustning, vattenkraftanläggningar, datacenter, marina tillämpningar, petrokemisk industri, solenergisystem samt massa- och pappersindustri.

Försäljningen per geografisk marknad har sett ut enligt följande de senaste åren:

hps_a-fsg_geografisk

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

hps_a-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering i absoluta tal och i förhållande till det historiska snittet. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

hps_a-p_b-t

Även försäljningen värderas lägre än normalt:

hps_a-vardering_fsg

Jag tycker att värderingen är attraktiv och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser skapliga ut:

hps_a-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

hps_a-balansrakning

Kundfordringar och varulager är de största posterna på tillgångssidan. Anläggningstillgångarna utgör också en stor del. Bolaget förfogar över lokaler motsvarande en total yta av 600 000 sq.feet, av vilka 210 000 sq.feet är leasade.

Tangible book per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste tio åren:

hps_a-book_tangible_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram, och enligt den senaste årsredovisningen finns utestående optioner motsvarande 709 000 aktier. Det genomsnittliga lösenpriset är 9,50 CAD, vilket alltså är en bra bit över dagens aktiekurs. Antalet aktier har utvecklats enligt följande:

hps_a-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

hps_a-historisk_lonsamhet

Bolaget har under de senaste sju åren lämnat aktieutdelning. Utdelning i förhållande till vinst per aktie ser ut enligt följande:

hps_a-utdelning_vinst

Marginalerna är inte särskilt höga, och har tyvärr utvecklats negativt under de senaste åren:

hps_a-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

hps_a-marginaler

Avkastningsmåtten ger följande bild:

hps_a-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

William G. Hammond är styrelseordförande och VD sedan bolaget blev avknoppat i januari 2001. Han äger ca en tredjedel av bolagets aktiekapital. Tack vare röststarka B-aktier som helt kontrolleras av VD uppgår hans andel av rösterna till 61 %. Bolaget särredovisar inte löner och övriga ersättningar till ledningspersoner, utan det redovisas som en klumpsumma för samtliga ledningspersoner. För 2015 uppgick den posten till 2,4 mCAD. VD:s lön i förhållande till värdet av aktieinnehavet är i vilket fall låg, och han borde ha ett starkt intresse av att bolagets aktiekurs utvecklas väl. I VD-ordet i årsredovisningen för 2014 står följande att läsa:

I firmly believe in the long-term capabilities and success of Hammond Power Solutions Inc., […] and I consider it important to present those positives while never avoiding communicating the disappointments that have occurred as well. As one of the largest shareholders of HPS, I too am substantially impacted, professionally and personally by what transpires within our Company. […] We all want HPS to be successful – to see a rising share price, and that is what we are working diligently to do.

Med en så dominerande storägare kommer minoritetsaktieägarna inte att ha mycket att säga till om. Att det är ett anrikt familjebolag med en som jag uppfattar det aktieägarvänlig ledning, gör dock ändå att jag känner mig trygg med ägarbilden.

Utvecklingstrend

Omsättningen har svängt en del mellan åren, men trenden är ändå klart uppåtgående:

hps_a-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser ok ut:

hps_a-aktivitestmatt

FS-score är 7, vilket är starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Hammond Power Solutions verkar vara ett helt ok bolag till ett pris som är ovanligt lågt för bolaget. Jag upplever nedsidan som tillräckligt begränsad för att jag ska tycka att bolaget är ett bra tillskott i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Hammond Power Solutions.

Intressanta länkar

Hammond Power Solutions hemsida

National Materials hemsida

Tvåårskontroll av Sanshin Electronics

Sanshin Electronics Co Ltd är ett japanskt handelsföretag inom halvledare och elektroniska komponenter. Företaget är listat på Tokyobörsen, är en net-net och har en lång historik av lönsamhet. För två år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en ettårskontroll och beslutade mig för att behålla mitt innehav. Se ettårskontrollen här.

intro

Väsentliga händelser senaste året

Sanshins två verksamhetsområden utvecklades enligt följande:

Device business: Försäljningen sjönk med 9,4 % för helåret 2015/2016, bland annat till följd av att smartphone-marknaden hade en ojämn utveckling samt på grund av den ekonomiska inbromsningen i Kina. Verksamhetsområdet vände från vinst till förlust. Valutakursen hade också negativt inflytande på resultatet.

Solutions business: Försäljningen sjönk med 5,4 % för helåret 2015/2016, bland annat till följd av att försäljningen till den offentliga sektorn sjönk. Även lönsamheten försämrades jämfört med året innan.

Den negativa utvecklingen fortsatte även i Q1 2016/2017.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

8150-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,58. NCAV har minskat med 9 %, medan aktiekursen har minskat med 28,3 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan, men samtidigt eroderar tillgångarna vilket inte känns bra.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, och är ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Undantaget är dock nettokassan som har minskat en hel del:

8150-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är mycket bra.

Utvecklingstrend

Omsättningen minskade med ca 15 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 6,2 % till 5,9 %. Vinstmarginalen har gått från 0,8 % till -0,1 %.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Bolagets egen prognos indikerar både en sjunkande omsättning och ett sämre resultat för nästkommande år.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 824 JPY. Vid ettårsuppföljningen var kursen 1201 JPY. Stängningskursen på tvåårsdagen var 861 JPY. Utdelningen har varit 40 JPY per år. För tvåårsperioden ger det en positiv avkastning om 14 %. Det senaste året gav dock en negativ avkastning på ca 25 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien är också lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag har bestämt mig för att sälja mina aktier eftersom bolaget verkar vara inne i en svag trend, där jag tycker att NCAV har minskat för mycket.

Position: Jag har sålt min position i Sanshin Electronics.

Analys av Concordia Maritime AB

Concordia Maritime AB är ett internationellt tankrederi fokuserat på transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap). Bolaget handlas till lågt P/B-t.

ccor-b-intro

Om Concordia Maritime

Concordia Maritime ingår i Stena-sfären, som grundandes 1939. Stena-sfären har ca 19 000 medarbetare verksamma över hela världen och är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Verksamheten spänner över sjöfart, återvinning, fastigheter och finans. Concordia Maritimes verksamhet bedrivs i nära samarbete med flera av företagen inom Stena-sfären, såsom Stena Teknik, Stena Bulk, Stena Weco och Northern Marine Management. Concordia Maritime består av en land- och en sjöorganisation. Landorganisationen bestod under 2015 av totalt 6 personer. Sjöorganisationen är betydligt större och den inhyrda ombordpersonalen uppgick i slutet av 2015 till 464 personer.

Affärsidén är dels att tjäna pengar på transporterna och dels att vid rätt tidpunkt göra investeringar i fartyg och tjäna pengar på förändringar i fartygsvärdena. Transportaffären kan delas upp i två affärsmodeller:

  • Spotbefraktning: Nivån på frakt-raterna är helt rörlig och baseras på utbud och efterfrågan i varje given stund.
  • Tidsutbefraktning: Intäkterna baseras på en i förväg överenskommen dygnshyra som löper över hela den förhandlade kontraktsperioden. Nivån på hyran avgörs av marknadsläget vid kontraktets ingång och kontraktets längd.

Huvuddelen av Concordia Maritimes egenägda flotta, 11 av 13 fartyg, var under 2015 sysselsatta på spotmarknaden.

Idag transporteras ungefär hälften av all olja till sjöss. Min förutfattade mening innan jag började analysera Concordia Maritime var att bolaget antagligen påverkas negativt av ett lågt oljepris. Bolaget hävdar dock motsatsen i kommentaren till det förbättrade resultatet 2015 jämfört med 2014, där det framgår att ett lågt oljepris medförde en generellt stigande efterfrågan på olja.

Centrumet för raffinering och konsumtion av olja och oljeprodukter utgjordes tidigare av Nordamerika och Europa, men fokus flyttas nu i allt snabbare takt österut mot Asien. Som en följd av den utvecklingen blir transportdistanserna längre. Under 2015 bidrog allt längre transportdistanser till följd av utbyggnad av raffinaderikapacitet i bland annat Indien och Mellanöstern samt en överproduktion av olja till ett förbättrat resultat.

Två kunder stod 2015 för mer än 10% av den totala intäkten med intäktsandelar på 21 % respektive 19 %.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

ccor-b-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt något lägre värdering än normalt. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

ccor-b-p_bt

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade, men inte jämfört med bolagets historiska snitt. Värderingen av vinsten är hög. TTM är EV/EBIT 15,2 på vad jag bedömer vara en toppvinst. Jag har därför svårt att se att bolaget skulle kunna värderas upp särskilt mycket.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser inte så övertygande ut:

ccor-b-finansiell_stabilitet

Skuldsättningen är på gränsen till vad jag känner mig bekväm med. Det som får mig att känna mig lugnare är dels att bolaget har en stark storägare och att fartygen antagligen går att sälja relativt snabbt som så skulle krävas.

Balansräkningen ser ut enligt följande:

ccor-b-balansrakning

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste tio åren:

ccor-b-bt_per_aktie

Det finns inget optionsprogram och antalet aktier har varit oförändrat under tioårsperioden som jag har tittat på.

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut, med undantag för det fria kassaflödet:

ccor-b-historisk_lonsamhet

Det ackumulerade fria kassaflödet för de senaste tio åren summerar till negativa 2 360 mSEK. Concordias verksamhet är mycket kapitalintensiv med stora värden bundna i själva fartygen, som är investeringskrävande.

Bolaget har en skaplig historik av aktieutdelningar:

ccor-b-utdelning_vinst

Marginalerna har stärkts under senaste tiden:

ccor-b-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

ccor-b-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

ccor-b-avkastningsmatt

Bolaget har ett finansiellt mål om en avkastning på eget kapital om 10 %. Målet uppnåddes precis för 2015, men det är också enda gången det har skett under de senaste tio åren. Enligt bolaget befinner sig flottans utnyttjandegrad för både produkttank och råoljetank i toppen av shippingcykeln, så att resultatet ska förbättras känns inte så sannolikt.

Jag tycker att den historiska lönsamheten är alltför svag för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Vid utgången av 2015 ägde Stena-sfären cirka 52 procent av aktiekapitalet och runt 73 procent av rösterna. Styrelse och VD äger tillsammans cirka 0,1 procent av antalet aktier, Stena-sfären exkluderad.

Intressant för oss som gillar Traction och familjen Stillström är att Bengt Stillström äger 1 % av kapitalet i Concordia.

I och med den starka kopplingen mellan Concordia och de övriga bolaget i Stena-sfären känner jag att det finns en teoretisk risk för att just Concordia inte är det vinstmaximerande bolaget i sfären. Stena Bulk är det enda av de relaterade bolagen som jag hittade data för på allabolag.se, och det bolaget har inte heller någon strålande vinsthistorik. Jag har därför inga belägg för denna tankegång.

Utvecklingstrend

Omsättningen utvecklades mycket positivt under 2015:

ccor-b-omsattning

FS-score är 8, vilket är starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Concordia Maritime känns som ett mediokert bolag i en tuff och starkt cyklisk bransch. Värderingen av tillgångarna är ganska nära genomsnittet, och vinsten verkar vara på en toppnivå. Jag har svårt att se att verksamheten har någon större uppsida ifrån nuvarande nivå. Skuldsättningen och en så dominerande storägare är inte heller något som faller mig i smaken. Jag har bestämt mig för att inte plocka in bolaget i portföljen.

Position: Jag har vid publiceringen ingen position i Concordia Maritime.

Intressanta länkar

Concordia Maritimes hemsida

Tvåårskontroll av Art Vivant

Art Vivant Co Ltd är ett japanskt konglomerat verksamt inom konsthandel, finansiella tjänster, hotell samt fitnessklubbar. Företaget är listat på Tokyobörsen och är en net-net. För två år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan följde jag upp investeringen och valde att behålla mina aktier. Se uppföljningsanalysen här.

7523-intro

Väsentliga händelser senaste året

Art Vivant publicerar finansiell information endast på japanska. Jag har översatt rapporterna med hjälp av Google Translate, vilket gör det ganska svårt att tolka texten i rapporterna. Ta alltså nedanstående med en nypa salt.

De fyra verksamhetsområdena har under 2015/2016 utvecklats enligt följande:

  • Konstrelaterad verksamhet: Konstverksamheten är bolagets huvudaffär. Omsättningen ökade med ca 1 %, medan rörelseresultatet sjönk med ca 84 % jämfört med föregående år.
  • Finansiella tjänster: De finansiella tjänsterna är relaterade till finansieringstjänster för konstkunderna. Verksamhetsområdet utvecklades positivt under 2015/2016, med en ökad omsättning om ca 25 % och ett ökat rörelseresultat om ca 35 %.
  • Kurort / hotell: Hotellet heter Thalassa Shima Hotel & Resort. Förlusterna minskade något jämfört med föregående år.
  • Hälsobranschen: Karuna Fitness & Spa bedriver fitnessklubbar. Omsättningen ökade med ca 9 % och rörelseresultatet ökade också rejält.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

7523-vardering_tillgangar

EV/EBIT för rullande tolv månader är 15,2.

Tillgångarna är värderade ungefär i linje med det historiska snittet. Vid det förra analystillfället var P/NCAV 0,41, så rent värderingsmässigt ser bolaget mycket dyrare ut. Jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering fortfarande är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut:

7523-finansiell_stabilitet

Samtliga nyckeltal har dock försämrats ordentligt sedan ettårskontrollen. Nettokassan har förvandlats till en nettoskuld.

NCAV har minskat med 9 % det senaste året, medan antalet utestående aktier är oförändrat. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är klart sämre än tidigare.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med 5,1 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 59,1 % till 56,2 %. Vinstmarginalen sjönk från 9,5 % till 6,6 %. Ett annat orosmoment är att både de operativa och fria kassaflödena har varit negativa under de två senaste åren, trots att bolaget redovisar vinst.

Eftersom bolaget endast redovisar kassaflödesanalys på halvårsbasis har jag inte kunnat beräkna FS-score baserat på den senaste kvartalsrapporten. För helåret 2015/2016 med slutdatum 2016-03-31 var FS-score 2, vilket är mycket svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett två sedan var 327 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 491 JPY två år senare och en utdelning om 35 JPY ger det en avkastning på ca 61 %.

Slutdiskussion

Art Vivant handlas fortfarande till en stor säkerhetsmarginal mot NCAV. Bolaget har utvecklats högst mediokert under de senaste två åren. I och med att NCAV minskar ordentligt och FS-score är väldigt svag ser jag ingen anledning att behålla aktien. Trots att bolaget har utvecklats dåligt har jag fått en mycket bra avkastning, vilket jag tror framförallt beror på att värderingen var mycket låg när jag tog min ursprungliga position.

Position: Jag har sålt min position i Art Vivant.