Daniel Pink – A whole new mind

Boken som jag tar upp i det här inlägget är ingen bok om investeringar, utan den rör sig snarare i gränslandet mellan stora ekonomiska trender och personlig utveckling. Ett flertal tankegångar i boken kan ändå vara relevanta för en investerare att reflektera kring.

Om författaren och boken

Daniel Pink är en amerikansk författare till fem böcker om affärsvärlden, arbete och beteende. Innan han debuterade som författaren arbetade han inom politiken och var bland annat talskrivare åt Al Gore.
Boken är Pinks tredje i ordningen, gavs ut 2006 och känns fortfarande aktuell. Grundtesen i boken är att det inte längre är tillräckligt för individer och företag att bara förlita sig på sin vänstra hjärnhalva för att bli framgångsrika. Hårdare, tekniska färdigheter måste kompletteras med ett flertal mjukare egenskaper.

Överflöd, Asien och automation

Kunskapsarbetare är människor som får betalt för att använda det de har lärt sig i skolan snarare än fysiskt kraft och handarbete. Kunskapsarbetaren tillgodogör sig och använder teoretisk och analytisk kunskap. Under de senaste decennierna har följande grupper haft en stark position i yrkeslivet:

 • Programmerare
 • Jurister
 • MBA:s

Pink presenterar tre trender som hotar det vänsterstyrda tänkandets dominans:

 • Överflöd
 • Asien
 • Automation

Överflöd

Under större delen av vår historia präglades vår tillvaro av brist på saker. Nu präglas den av överflöd. Våra vänstra hjärnhalvor och kunskapsarbetarna har gjort oss rika under de senaste hundra åren. När de materiella behoven är uppfyllda blir högerstyrda värden som skönhet, andlighet och känsla viktigare. Även lågprisprodukter tas numera fram i samarbete med moderna designers. För att väcka uppmärksamhet på marknaden räcker det inte med en funktionell produkt. Även om välståndet har ökat är vi inte nöjdare med våra liv. Sökandet efter mening har blivit en viktig del av våra liv.

Asien

Outsourcing gör att många tjänstemannajobb flyttar till Asien, där lönerna är avsevärt lägre. Rutinartat vänsterstyrt arbete är enkelt att förlägga till lågkostnadsländer. För att kunna behålla sina jobb måste arbetarna i höglöneländerna förbättra sitt kunnande i att bygga relationer, tackla unika problem och se helhetsbilden.

Automation

Aktiviteter som baseras på logik, beräkningar och sekventiellt tänkande utförs snabbare och bättre av datorer än av människor. Först ersatte maskiner behovet av mänskligt kraftarbete. Nu ersätter maskinerna arbete som utförs av den vänstra hjärnhalvan. Rutinarbetet försvinner, vilket gör att kreativitet, dold kunskap och helhetssyn blir viktigare för ingenjörer och programmerare.

Mot bakgrund av dessa tre trender måste individer och organisationer besvara följande frågor:

 1. Kan någon annan i ett lågkostnadsland göra detta billigare?
 2. Kan en dator göra det snabbare?
 3. Finns det efterfrågan på det jag gör i en tid av överflöd?

Högerorienterade färdigheter

Pink föreslår att vi dels behöver utveckla vårt koncepttänkande och dels vår empatiförmåga.

Inom ramen för koncepttänkandet tar Pink upp förmågan att skapa artistisk och emotionell skönhet, att upptäcka mönster och möjligheter, att skapa en berättelse samt att kombinera till synes orelaterade saker till en ny uppfinning.

Inom ramen för empatiförmåga betonar Pink förmågan att ha medkänsla, att förstå finheter i mänskliga interaktioner, att finna glädje i sig själv och att kunna väcka den hos andra samt att sträcka sig bortom det dagliga i sökandet efter syfte och mening.

Pink presenterar sex högerorienterade färdigheter som vi måste bemästra:

 1. Inte bara funktion utan också design. Företag har historiskt konkurrerat med varandra baserat på pris och kvalitet. Design är numera avgörande för konkurrenskraften. Design är i princip det enda sättet att differentiera sig på.
 2. Inte bara argument utan också en historia. Nu när fakta har blivit så lättillgängliga minskar deras värde. Det blir viktigare att kunna sätta dem i ett sammanhang och att kunna presentera dem på ett sätt som väcker känslor. Det är essensen av en historia.
 3. Inte bara fokus utan också symfoni. Symfoni är förmågan att sätta ihop delarna. Det handlar om att se övergripande mönster, se relationer mellan företeelser som vid första anblicken inte har någon koppling, att skapa något nytt genom att kombinera två saker på ett sätt som ingen tidigare gjort.
 4. Inte bara logik utan också empati. Empati handlar om att kunna försätta sig i en annan persons situation och föreställa sig vad den personen känner. Empati hjälper oss att förstå den andra sidans argument. Ledarskap handlar om empati. Det handlar om att kunna relatera till och skapa förbindelser till människor i syfte att inspirera och stärka dem i deras liv.
 5. Inte bara seriositet utan även lek. Motsatsen till lek är inte arbete. Det är depression. Lek underlättar lärande och får oss att må bättre.
 6. Inte bara ackumulering utan även mening. Att hitta mening i livet är vår starkaste drivkraft. För att hitta mening måste vi ta spiritualitet och lycka på allvar.

Slutkommentar

Jag håller till stor del med Pink i hans analys av de beskrivna makrotrendernas påverkan på företag och individerna som jobbar i dessa företag. När det gäller outsourcing av IT-tjänster till lågkostnadsländer är jag baserat på personliga erfarenheter inte lika övertygad om att det är en trend som är långsiktigt hållbar. I min yrkesroll som IT-konsult har jag jobbat med ett flertal storföretag (storleksordningen 50 000 anställda), där mycket av IT-drift och IT-support har förlagts till Indien. Även om löneläget är betydligt lägre i Indien än i Västeuropa har jag upplevt att stora friktionskostnader uppstår på grund av kommunikationsproblem och dubbelarbete där de lokala konsulterna måste lägga så mycket tid på att detaljspecificera och kontrollera resultatet av de arbetsuppgifter som utförs i lågkostnadsländerna att det knappast kan löna sig. Antingen kommer friktionen att minska ju mognare beställare och leverantörer blir, eller så kommer pendeln att svänga tillbaka till att en större del av arbetet görs lokalt. Båda utfallen kommer sannolikt att påverka min egen yrkesroll i stor utsträckning, så jag ser med spänning fram emot framtiden.

Att utveckla de sex högerorienterade färdigheter som Pink beskriver är sannolikt en bra investering i den personliga utvecklingen. I boken finns för varje färdighet ett flertal övningar för att utveckla färdigheten.

I mina aktieinvesteringar är den strategi jag följer starkt kvantitativ till sin natur. Att direkt överföra Pinks tankar till hur jag som liten privatinvesterare placerar mina pengar tycker jag är svårt. Att ändå vara medveten om hur världen förändrar sig tycker jag är viktigt för att inte drabbas av alltför stor närsynthet vid användning av de kvantitativa modeller jag har i min verktygslåda.

Hur ser du på Pinks tankar och eventuell påverkan på din investeringsprocess?

Intressanta länkar

Köp boken hos Amazon

Daniel Pinks hemsida

Daniel Pinks TED talk om motivation