Analys av Friedman Industries

Friedman Industries är ett amerikanskt företag verksamt inom stålbearbetning, rörtillverkning samt distribution av stål och rör. Bolaget handlas via NYSE MKT i USA till en net-net-värdering.

FRD-intro

Om Friedman Industries

Friedman Industries grundades i Texas 1965 och börsnoterades 1972. Vid utgången av 2015/2016 hade bolaget totalt 89 anställda.

Företaget har två produktområden:

  • Spolar (coil): Bolaget äger två fabriker för tillverkning av spolar, en belägen i Arkansas och en i Alabama. Tillverkningen är kundunik. Leverantör av råvaran är i huvudsak Nucor Steel Company. Försäljningen sker till ca 125 kunder i USA. Den dominerande kunden är Trinity Industries, som 2015/2016 svarade för ca 35 % av den totala försäljningen.
  • Rör (tubular products): Bolaget äger två fabriker i Texas för rörtillverkning. En ny anläggning är under uppbyggnad och förväntas vara klar under Q2 2016/2017. Det datumet har dock flyttats fram ett flertal gånger. Rören används framförallt till oljepipelines. Den huvudsakliga leverantören och kunden har historiskt varit U.S. Steel Tubular Products. Under de senaste åren har dock affären påverkats negativt av billigare importprodukter samt av att oljesektorn har det tufft.

Omsättningen per produktområde har sett ut enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-fsg_produktomrade

Rörelseresultatet per produktområde har sett ut enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-resultat_produktomrade

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

FRD-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering både i absoluta tal och relativt sin egen historisk. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

FRD-P_NCAV

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut:

FRD-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

FRD-balansrakning

Varulagret är den klart största posten på tillgångssidan. Bolaget värderar sitt lager baserat på LIFO, vilket i normalfallet betyder att lagervärdet underskattas jämfört med om FIFO hade använts. Bolaget redovisar dock ingen LIFO-reserv, så jag har svårt att avgöra om det finns några dolda värden.

Bolaget äger med undantag för två kontorslokaler samtliga fastigheter som används i verksamheten.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste elva åren:

FRD-b-t_per_aktie

Bolaget använder sig inte av optionsprogram. Antalet aktier har varit oförändrat sedan 2008.

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

FRD-historisk_lonsamhet

Bolaget har en bra utdelningshistorik:

FRD-utdelning_vinst_per_aktie

Marginalerna har utvecklats negativt under de senaste åren:

FRD-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

FRD-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

FRD-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

William Crow är bolagets VD och han har haft rollen sedan 2006, men har jobbat i bolaget betydligt mycket längre än så. Crows lön uppgick 2015/2016 till 177 tUSD, vilket är en relativt låg lön för den här storleken på bolag. Hans ägande i bolaget uppgår tyvärr bara till drygt en årslön. Ägarlistan ser ut enligt följande:

FRD-agare

Renaissance Technologies är en framgångsrik kvantfond, så det är uppenbarligen inte bara jag som tycker att Friedman ser intressant ut i ett kvantitativ perspektiv.

Utvecklingstrend

Omsättningen har utvecklats negativt under de senaste åren, vilket jag förstår med tanke på de tuffa marknadsförutsättningarna för stålbranschen, särskilt med exponering mot oljesektorn:

FRD-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser inte heller bra ut:

FRD-aktivitetsmatt

FS-score är 7, vilket är ganska starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är någonstans mellan negativ och neutral i nuläget.

Slutdiskussion

Friedman Industries verkar vara ett skapligt bolag till ett lägre pris än normalt. Bolaget har verkligen haft motvind under senare tid och investeringen i en ny produktionsanläggning inom rörtillverkning gjordes minst sagt oturligt tidsmässigt. Trots det har bolaget lyckats hålla sig lönsamt och framstår som mycket stabilt finansiellt, varför jag inte är orolig för bolagets överlevnad på kort till medellång sikt.

Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Friedman Industries.

Intressanta länkar

Friedman Industries hemsida

Analys av Värdebyrån 2015-07-05

Analys av Cigarrfimpar 2016-07-21