Ettårskontroll av Katsuragawa Electric

Katsuragawa Electric är ett japanskt företag verksamt inom fotografisk utrustning och tillbehör. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6416-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget publicerar endast information på japanska och investeringen är därför mer kvantitativ än normalt.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6416-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,42. NCAV har minskat med 30 %, medan aktiekursen har minskat med 35 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan, men samtidigt eroderar tillgångarna snabbt vilket inte känns bra.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, men samtliga nyckeltal har försämrats jämfört med för ett år sedan. Framförallt nettokassan har minskat en hel del:

6416-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit svag. Omsättningen har minskat med 2,1 %. Mer oroande är att vinstmarginalen har försämrats från -1,3 % till -13,2 %. Bolaget är alltså återigen tillbaka i att göra stora förluster. Både operativt och fritt kassaflöde är också starkt negativa.

FS-score är 3, vilket är mycket svagt.

Bolagets egen prognos indikerar både en sjunkande omsättning och ett sämre resultat för innevarande år.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 171 JPY. Vid ettårsuppföljningen var kursen 111 JPY. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en negativ avkastning på ca 35 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien är också lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag har bestämt mig för att sälja mina aktier eftersom bolaget verkar vara inne i en svag trend, där jag tycker att NCAV har minskat för mycket.

Position: Jag har sålt min position i Katsuragawa Electric.

Analys av Katsuragawa Electric

Katsuragawa Electric är ett japanskt företag verksamt inom fotografisk utrustning och tillbehör. Bolaget publicerar endast information på japanska och är en net-net.

6416-Intro

Om Katsuragawa Electric

Katsuragawa Electric grundades 1954 i Tokyo, där bolaget fortfarande har sitt huvudkontor. 1991 började aktien att handlas via OTC-marknaden i Japan. I slutet på 1990-talet etablerade bolaget dotterbolag i bland annat Frankrike, USA och Storbritannien. I slutet på 2004 noterades bolaget på JASDAQ.

Bolaget har 14 dotterbolag och två samarbetspartners. Verksamheten är baserad i Japan, USA, Hongkong, Sydkorea, Taiwan, Storbritannien och ytterligare europeiska länder. Bolaget har drygt 400 anställda och är uppdelat i två affärsområden:

  • Image information equipment: Affärsområdet tillverkar och säljer stora kopieringsapparater samt digitala lösningar i storformat, exempelvis LED-fullfärgsskrivare och scanners.
  • Other/motion device business: Affärsområdet tillverkar och säljer mikromotorer och flexibla kablar.

Kontorsutrustningsbranschen är utsatt för hård priskonkurrens. Företagsledningen är medveten om att bolaget måste förbättra sig och de presenterar en rad olika åtgärder inom effektivisering av produktion, administration och lagerhantering. De jobbar även med personalnedskärningar och sänkande av bonus till ledande personer. Bolaget letar även efter nya marknader via samarbetspartners.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6416-Vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt låg värdering, men problemet är att aktien har varit en net-net ganska länge. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år, där P är taget från sista juni och NCAV är från sista mars samma år.

6416-P_NCAV

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut, med undantag för Z-score:

6416-Finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

6416-Balansrakning

Den största posten på tillgångssidan är kassan. I nuläget handlas aktien till negativt Enterprise Value.

NCAV har utvecklat sig enligt följande under de senaste 11 åren:

6416-NCAV

Det är skönt att se att trenden med minskande NCAV är bruten.

Antalet utestående aktier har varit i princip oförändrat de senaste 11 åren.

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser skapliga ut:

6416-Historisk_lonsamhet

Bolaget strök utdelningen efter finanskrisen, men har nu återupptagit den igen.

6416-Utdelning

Efter en riktigt dyster marginalutveckling under ett flertal år har nu bolaget lyckats vända skutan. Marginalerna ser ut enligt följande:

6416-Marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

6416-Resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

6416-Avkastningsmatt

Lönsamheten har varit svag under en lång tidsperiod med kraftiga förluster under ett flertal år. Bolaget verkar nu ha lyckats vända utvecklingen. Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Bolagets VD och styrelseordförande Masanori Watanabe har haft sin position sedan 2007. Han är dock en långvägare inom bolaget och har haft olika positioner i bolaget sedan 1964. Övriga ledningspersoner har också jobbat länge i bolaget. Jag har tyvärr inte hittat någon information om ersättning till ledningspersoner eller deras eventuella aktieinnehav. Jag har inte heller hittat någon information om hur ägarbilden ser ut.

Utvecklingstrend

Bolaget upplevde ett ordentligt tapp i omsättningen åren efter finanskrisen. Under de senaste åren har dock omsättningen varit stabil, om än på en betydligt lägre nivå än innan finanskrisen.

6416-Omsattning

Aktivitetsmåtten har förbättrats under de senaste åren:

6416-Aktivitetsmatt

FS-score är 6, vilket är ganska starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är ganska neutral till något positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Katsuragawa Electric har gått igenom en mycket tuff period. Rent kvantitativt verkar bolaget ha börjat få ordning på verksamheten igen, även om det är långt kvar till lönsamheten som bolaget uppvisade för tio år sedan. Värderingen av tillgångarna är attraktiv och jag tycker att bolaget är tillräckligt stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad net-net-portfölj.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Katsuragawa Electric.

Intressanta länkar

Katsuragawa Electrics hemsida