Ettårskontroll av Leader Electronics

Leader Electronics är en japansk tillverkare av elektroniska mätinstrument. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6867-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget publicerar endast information på japanska och investeringen är därför mer kvantitativ än normalt.

Bolaget meddelar att sändningar i 4K accelererar och att efterfrågan på produkter relaterade till den teknologin ökar. Testsändningar i 8K har också kommit igång. Bolaget är fortsatt försiktigt med större kapitalinvesteringar, då det förväntar sig en fortsatt tuff marknad. Fokus är fortsatt på kostnadskontroll.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6867-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade på samma nivå som för ett år sedan, då P/NCAV var 0,50. NCAV har minskat med 2 %, medan aktiekursen har minskat med 6 %. Säkerhetsmarginalen är alltså något högre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut. Med undantag för Z-score har samtliga nyckeltal förbättrats jämfört med för ett år sedan.

6867-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 11 %. Vinstmarginalen har försämrats från 0 % till -2,1 %. Både operativt och fritt kassaflöde är dock positiva.

FS-score är 7, vilket är starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 302 JPY. Vid ettårsuppföljningen är kursen 284 JPY. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en negativ avkastning på ca 6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker under det senaste året, och värderingen av aktien är mer eller mindre oförändrad. Positivt är att NCAV är näst intill oförändrat, att kassaflödena ser ok ut samt att FS-score är fortsatt starkt. Det räcker för att jag ska tycka att det är värt att vänta ett tag till på att något positivt ska ske.

Position: Jag behåller min position i Leader Electronics.

Analys av Leader Electronics

Leader Electronics är en japansk tillverkare av elektroniska mätinstrument. Bolaget är listat på JASDAQ och är en net-net.

6867-Intro

Om Leader Electronics

Leader Electronics grundades i Tokyo 1954 och är aktivt under sitt nuvarande namn sedan 1966. Idag ligger huvudkontoret i Yokohama. Sedan starten har företaget tillverkat elektroniska mätinstrument för industriell användning. Bolaget har 69 anställda och utöver verksamheten i Japan finns dotterbolag i USA och Kina.

I början av företagets historia tillverkades mätinstrument för radioapparater. När TV fick sitt genomslag skiftade företaget sitt fokus mot detta medium, vilket innebär instrument för tillverkning och underhåll av TV-apparater, videobandspelare, sändningsutrustning och antenner. Enligt bolaget självt är de också framgångsrikt med på teknikskiftet till HD och digitala marknät. De lägger även forsknings- och utvecklingsresurser på nya teknologier såsom 8K.

Produkterna är indelade i följande kategorier:

  • Video-relaterade produkter: Video och HDTV-utrustning
  • Radio-relaterade produkter: Högfrekvenssignalgeneratorer och fältstyrkemätare
  • Övriga produkter: DVD-, BD-, och CD-relaterade instrument

Försäljningsmässigt svarar video-relaterade produkter för lejonparten:

6867-Fsg_produktomrade

Geografiskt är Japan den viktigaste marknaden:

6867-Fsg_geografiskt

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6867-Vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt låg värdering, men problemet är att aktien har varit en net-net ganska länge. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år, där P är taget från sista juni och NCAV är från sista mars samma år.

6867-P_NCAV

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut, med undantag för Z-score:

6867-Finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

6867-Balansrakning

Den klart största posten på tillgångssidan är likvida medel, vilket är positivt. Bolaget handlas till negativt enterprise value.

NCAV har utvecklat sig enligt följande under de senaste åtta åren:

6867-NCAV

Företaget har inget optionsprogram. Antalet utestående aktier har utvecklat sig enligt följande:

6867-Antal_aktier

Mot bakgrund av den låga värderingen och den stora kassan tycker jag att det är positivt att ett så pass stort aktieåterköp nyligen har skett.

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser mediokra ut:

6867-Historisk_lonsamhet

Bolaget strök utdelningen för ett par år sedan. Utdelningshistoriken ser ut enligt följande:

6867-Utdelning_vinst

Marginalutvecklingen går åt rätt håll:

6867-Marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

6867-Resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

6867-Avkastningsmatt

Lönsamheten har varit mycket svag under en lång tidsperiod. Jag tycker att den historiska lönsamheten är i svagaste laget, men ändå tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

VD Noboru Kitagawa har haft sin position sedan slutet på 2012. Han har dock jobbat i bolaget sedan 1970. Ingen av ledningspersonerna har något aktieinnehav. Om jag förstår årsredovisningen korrekt uppgick den totala kompensationen till de tre ledande personerna under 2014/2015 till 20 640 tJPY, vilket är ca 1,4 miljoner SEK. Det upplever jag som en klart rimlig ersättning.

Ägarlistan ser ut enligt följande:

6867-Agare

Jag har inte hittat någon intressant information om ägarna.

Utvecklingstrend

Omsättningen rasade kraftigt i samband med finanskrisen. Under de senaste par åren ser dock utveckling svagt positiv ut:

6867-Omsattning

Aktivitetsmåtten förbättrades under det senaste året:

6867-Aktivitetsmatt

FS-score är 7, vilket är starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Leader Electronics har haft det tufft under ett flertal år. Att sia om framtiden är som vanligt vanskligt och något jag helst undviker. Indikatorerna pekar ändå i rätt riktning och säkerhetsmarginalen i form av en stor kassa gör att jag tycker att bolaget förtjänar en plats i en diversifierad net-net-portfölj.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Leader Electronics.

Intressanta länkar

Leader Electronics hemsida