Tvåårskontroll av Tomen Devices

Tomen Devices Corporation är ett japanskt handelsföretag inom mikroprocessorer och elektroniska komponenter. Företaget är listat på Tokyobörsen, är en net-net och har en lång historik av lönsamhet. För två år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en uppföljningsanalys och bestämde mig för att öka min position. Se ettårskontrollen här.

2737-intro

Väsentliga händelser senaste året

Företagsledningen beskriver sin marknadssituation som tuff. Eftersom de ekonomiska rapporterna endast tillhandahålls på japanska har jag inte grävt särskilt djupt i dem, utan den här tvåårskontrollen baseras i princip bara på kvantitativa investeringskriterier. Den intresserade kan läsa det senaste VD-brevet på engelska här.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

2737-vardering_tillgangar

Nettoomsättningstillgångarna är värderade lägre än historiken. Dock måste man gå tillbaka till 2007 för att hitta en P/NCAV-värdering över 1. Vid det förra analystillfället var P/NCAV 0,52. Vid nuvarande värdering tycker jag fortfarande att säkerhetsmarginalen är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut, och ligger nära nyckeltalen som de såg ut för ett år sedan:

2737-finansiell_stabilitet

NCAV har ökat med 2 % det senaste året, medan antalet utestående aktier är oförändrat. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen sjönk med ca 14 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 2,5 % till 1,9 %. Vinstmarginalen ökade från 0,6 % till 0,7 %. Detta är dock fortfarande en mycket tunn vinstmarginal. Både operativt och fritt kassaflöde är positiva, men minskade jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

FS-score är 6, vilket är helt ok.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 1803 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 2106 JPY på tvåårsdagen och en utdelning om 90 JPY ger det en positiv avkastning på ca 22 %.

Slutdiskussion

Det har inte skett något dramatiskt i bolaget under det senaste året, även om det stora omsättningstappet oroar. Aktiekursen har stigit klart mer än vad jag tycker är motiverat baserat på bolagets utveckling. Jag är nöjd med den avkastning jag har fått och har valt att sälja.

Position: Jag har sålt min position i Tomen Devices.

Ettårskontroll av Shinko Shoji

Shinko Shoji Co., Ltd. är ett japanskt företag verksamt inom elektronikhandel. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

8141-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolagets försäljning har sjunkit inom underhållningselektronik, medan försäljningen till fordonsindustrin och till tillverkare av industriell utrustning är stabil. Konsumentelektronik har gått svagt p.g.a. svag efterfrågan ifrån Kina och andra utvecklingsländer. Bolagets omsättning har sjunkit, men guidningen ifrån ledningen är att andra halvåret av 2016/2017 kommer att bli klart starkare än det första halvåret. Bolaget arbetar vidare med sin transformering från en grossist som säljer komponenter till en lösningsleverantör.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

8141-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade på samma nivå som för ett år sedan, då P/NCAV var 0,59. NCAV har minskat med 4 %, medan aktiekursen har ökat med 3 %. Säkerhetsmarginalen är alltså något lägre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut. Inga dramatiska förändringar har skett jämfört med för ett år sedan.

8141-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 22 %. Vinstmarginalen har dock förbättrats från 1,3 % till 1,4 %. Både operativt och fritt kassaflöde är positiva.

FS-score är 7, vilket är starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1246 JPY. Vid ettårsuppföljningen är kursen 1278 JPY. Utdelning på 40 JPY har lämnats. Det senaste året gav en positiv avkastning på ca 6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker under det senaste året, och värderingen av aktien är mer eller mindre oförändrad. Positivt är att kassaflödena ser ok ut samt att FS-score är fortsatt starkt. Det räcker för att jag ska tycka att det är värt att vänta ett tag till på att något positivt ska ske.

Position: Jag behåller min position i Shinko Shoji.

Analys av ADDvantage Technologies Group

ADDvantage Technologies Group är ett amerikanskt företag som distribuerar och tillhandahåller service av elektronik och hårdvara till kabel-TV-branschen och telekombranschen. Bolaget handlas via NASDAQ i USA till en net-net-värdering.

aey-intro

Om ADDvantage Technologies Group

ADDvantage Technologies Group grundades 1989 i Broken Arrow, Oklahoma, där huvudkontoret fortfarande är beläget. Bolaget har 178 anställda. ADDvantage är en återförsäljare av kabel-TV-produkter och bredbandsprodukter för Arris Solutions i USA. Bolaget är även Cisco Premier Partner, vilket innebär att bolaget säljer Ciscos video- och IT-relaterade produkter. Utöver dessa två leverantörer har bolaget även en rad andra leverantörer. ADDvantages leverantörer säljer också direkt till slutkunderna, vilket gör att ADDvantage har en kostnadsnackdel i större affärer. ADDvantage är mer av en kompletterande leverantör som levererar mindre volymer med kort varsel. Utöver försäljning av nya produkter säljer bolaget begagnade/uppfräschade produkter samt överskottsprodukter och har ett av branschens största lager av nya och begagnade produkter. Bolaget erbjuder även reparationstjänster.

Verksamheten är uppdelad i två affärsområden:

  • Kabel-TV: Försäljning av nya produkter, begagnade produkter samt överskottsprodukter till kabel-TV-operatörer eller andra återförsäljare i Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. Reparationstjänster av kabel-TV-utrustning ingår i affärsområdet och tillhandahålls via åtta servicecenter. Nya produkter står för ca 60 % av intäkterna, medan begagnade produkter respektive service står för ca 20 % vardera.
  • Telekom: Försäljning av ny och begagnad telekomnätverksutrustning från många leverantörer till telekomoperatörer och återförsäljare globalt. Affärsområdet erbjuder även skrotning och återanvändning av uttjänt utrustning. Begagnad utrustning står för ca 85 % av försäljningsintäkterna.

Försäljningsintäkterna kommer till över 90 % ifrån USA-marknaden. Bolaget har ca 1300 kunder, och ingen kund svarar för mer än 5 % av försäljningen.

Försäljningsintäkterna ifrån Kabel-TV-segmentet har sjunkit sedan 2008 p.g.a. färre nybyggnationer av bostadshus och p.g.a. en minskad abonnentbas. 2012 började bolaget därför diversifiera sig mot telekom genom förvärvet av Nave Communications. Senaste året stod kabel-TV för ca 60 % av försäljningen, och telekom för resterande 40 %. Bruttomarginalerna är ungefär på samma nivå inom båda affärsområdena.

I oktober 2016 tillkännagavs ett förvärv av Triton Miami, Inc., vilket stärker erbjudandet inom nätverksprodukter och telefoni. Förvärvet görs via en kontantbetalning om 6,6 MUSD samt ytterligare 2 MUSD utspritt på tre år. Vid uppfyllande av uppsatta vinstmål får även de tidigare ägarna av Triton en viss kick-back förutsatt att de fortfarande är aktiva i bolaget. Triton har TTM uppnått en omsättning om 13,5 MUSD med EBITDA på 2,1 MUSD. Det kan ställas mot en omsättning för ADDvantage om 38,7 MUSD med EBITDA på 2,0 MUSD TTM. Utan att ha tillgång till detaljerad ekonomisk data om Triton låter det ändå som en rimlig förvärvssumma för en betydligt lönsammare verksamhet än den ADDvantage har bedrivit hittills. Triton kommer även efter förvärvet att drivas relativt självständigt av den gamla ledningen.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

aey-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering i absoluta tal och i förhållande till det historiska snittet. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till NCAV. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

aey-p_ncav

Även försäljningen värderas lägre än normalt:

aey-vardering_fsg

I nedanstående graf har jag plottat EV/S:

aey-ev_s

Jag tycker att värderingen är attraktiv och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket bra ut:

aey-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

aey-balansrakning

Varulager är den största posten på tillgångssidan, vilket känns rimligt med tanke på affärsidén om att vara ett av de företag i landet som lagerhåller det bredaste sortimentet inom kabel-TV- och telekomprodukter. Ledningen betonar att det breda sortimentet är en konkurrensfördel. Inom telekomsegmentet jobbar bolaget på att sänka varulagret under 2017. Att teknikutvecklingen går framåt leder till att det finns en risk för att delar av varulagret blir osäljbart, eller att priset som varorna kan säljas till inte täcker den ursprungliga anskaffningskostnaden. 2016-09-30 bestod lagervärdet innan avskrivningar av 15,1 MUSD nya produkter och 9,0 MUSD begagnade produkter. Reserveringar för inkurans uppgår till 2,6 MUSD. Jag känner mig bekvämare med att nya produkter utgör merparten av lagervärdet än vad jag hade gjort om läget hade varit det omvända.

Bolaget har tillgång till en kreditlina på upp till 7 MUSD som i nuläget är outnyttjad. I samband med Triton-förvärvet efter periodens utgång togs ett lån om 4 MUSD upp.

NCAV per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste tio åren:

aey-ncav_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram, och enligt den senaste årsredovisningen finns utestående optioner motsvarande 570 000 aktier. Det genomsnittliga lösenpriset är 2,73 USD, vilket alltså är en bra bit över dagens aktiekurs. Antalet aktier har utvecklats enligt följande:

aey-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

aey-historisk_lonsamhet

Bolaget har aldrig lämnat aktieutdelning, men däremot gjort ett par återköp.

Marginalerna är inte särskilt höga. Bruttomarginalen har hållit sig på en stabil nivå, medan tyvärr rörelsemarginal och nettomarginal har utvecklats negativt under de senaste åren. SG&A ökade markant till följd av det förvärvade Nave Communications, vilket har sänkt rörelsemarginal och nettomarginal:

aey-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

aey-resultat_kassaflode

Vid beräkning av kassaflödet har jag tagit med förvärv i CapEx, eftersom jag ser det som att förvärven har varit nödvändiga för att bolaget inte ska krympa ihop och på sikt försvinna.

Avkastningsmåtten ger följande bild:

aey-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Ägarlistan ser ut enligt följande:

aey-agare

David E. Chymiak är styrelseordförande och CTO. Han har varit verksam i bolaget sedan det grundades och är också en av grundarna. För 2014/2015 uppgick hans totala ersättning till 351 tUSD. Hans aktieinnehav motsvarar alltså ca 12 årslöner, vilket är positivt.

David L. Humphrey har varit VD sedan 2012 och har en bakgrund ifrån bland annat riskkapitalbranschen. Hans totala ersättning för 2014/2015 uppgick till 310 tUSD, vilket innebär att hans aktieinnehav uppgår till knappt en årslön.

Kenneth A. Chymiak är bror till David och var VD från 1999 till 2012. Även om han som jag förstår det inte längre är aktiv i bolaget, upplever jag det ändå som positivt att han finns kvar som storägare.

Thomas A. Satterfield, Jr. har jag tidigare stött på i inTEST, som redan befinner sig i min portfölj.

Jag upplever ägarbilden som positiv.

Utvecklingstrend

Omsättningstappet det senaste året beror på minskad försäljning både inom kabel-TV och inom telekom. Omsättningsutvecklingen under de senaste tio åren visar tydligt att kabel-TV är på utdöende, och tyvärr har inte Nave-förvärvet helt kunnat kompensera för detta.

aey-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser ok ut, med förbättrad cash conversion under de senaste åren:

aey-aktivitetsmatt

FS-score är 5, vilket är måttligt starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är neutral i nuläget.

Slutdiskussion

ADDvantage Technologies Group befinner sig i en tuff bransch, där det ena affärsområdet är på utdöende. Jag tycker att ledningen gör rätt som satsar på att bygga upp telekomsegmentet med en likartad affärsidé. Förvärvet av Triton är ganska stort, och det är viktigt att det lyckas. Förhoppningsvis har ledningen i ADDvantage lärt sig en del ifrån förvärvet av Nave Communications, vilket inte har varit någon katastrof men inte heller helt har kunna leva upp till förväntningarna som sattes när förvärvet presenterades.

Bolaget har en låg värdering i förhållande till sina tillgångar, trots en godkänd resultathistorik. Jag upplever nedsidan som tillräckligt begränsad för att jag ska tycka att bolaget är ett bra tillskott i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i ADDvantage Technologies Group.

Intressanta länkar

ADDvantage Technologies Groups hemsida

Cigarrfimpars analys

Värdebyråns inlägg

Ettårskontroll av Leader Electronics

Leader Electronics är en japansk tillverkare av elektroniska mätinstrument. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6867-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget publicerar endast information på japanska och investeringen är därför mer kvantitativ än normalt.

Bolaget meddelar att sändningar i 4K accelererar och att efterfrågan på produkter relaterade till den teknologin ökar. Testsändningar i 8K har också kommit igång. Bolaget är fortsatt försiktigt med större kapitalinvesteringar, då det förväntar sig en fortsatt tuff marknad. Fokus är fortsatt på kostnadskontroll.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6867-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade på samma nivå som för ett år sedan, då P/NCAV var 0,50. NCAV har minskat med 2 %, medan aktiekursen har minskat med 6 %. Säkerhetsmarginalen är alltså något högre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut. Med undantag för Z-score har samtliga nyckeltal förbättrats jämfört med för ett år sedan.

6867-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 11 %. Vinstmarginalen har försämrats från 0 % till -2,1 %. Både operativt och fritt kassaflöde är dock positiva.

FS-score är 7, vilket är starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 302 JPY. Vid ettårsuppföljningen är kursen 284 JPY. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en negativ avkastning på ca 6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker under det senaste året, och värderingen av aktien är mer eller mindre oförändrad. Positivt är att NCAV är näst intill oförändrat, att kassaflödena ser ok ut samt att FS-score är fortsatt starkt. Det räcker för att jag ska tycka att det är värt att vänta ett tag till på att något positivt ska ske.

Position: Jag behåller min position i Leader Electronics.

Ettårskontroll av Katsuragawa Electric

Katsuragawa Electric är ett japanskt företag verksamt inom fotografisk utrustning och tillbehör. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6416-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget publicerar endast information på japanska och investeringen är därför mer kvantitativ än normalt.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6416-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,42. NCAV har minskat med 30 %, medan aktiekursen har minskat med 35 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan, men samtidigt eroderar tillgångarna snabbt vilket inte känns bra.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, men samtliga nyckeltal har försämrats jämfört med för ett år sedan. Framförallt nettokassan har minskat en hel del:

6416-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit svag. Omsättningen har minskat med 2,1 %. Mer oroande är att vinstmarginalen har försämrats från -1,3 % till -13,2 %. Bolaget är alltså återigen tillbaka i att göra stora förluster. Både operativt och fritt kassaflöde är också starkt negativa.

FS-score är 3, vilket är mycket svagt.

Bolagets egen prognos indikerar både en sjunkande omsättning och ett sämre resultat för innevarande år.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 171 JPY. Vid ettårsuppföljningen var kursen 111 JPY. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en negativ avkastning på ca 35 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien är också lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag har bestämt mig för att sälja mina aktier eftersom bolaget verkar vara inne i en svag trend, där jag tycker att NCAV har minskat för mycket.

Position: Jag har sålt min position i Katsuragawa Electric.

Tvåårskontroll av Universal Power Group

Universal Power Group Inc (UPGI) är en amerikansk leverantör och distributör av batterier, batteritillbehör samt tillhörande tjänster som t.ex. återvinning av uttjänta batterier och logistiktjänster. För två år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en ettårskontroll och beslutade mig för att behålla mitt innehav. Se ettårskontrollen här.

upgi-intro

Väsentliga händelser senaste året

Verksamhetsmässigt var de senaste tolv månaderna knappt godkända för bolaget. Omsättningen ökade visserligen med 7 %, men vinstmarginalen minskade till 0,5 %. Det stora förvärvet som gjordes 2015 har alltså tyvärr inte lett till någon förbättring av resultatet och syns inte så mycket i omsättningen heller ställt i relation till hur mycket UPGI betalade.

Som jag skrev om i augusti skedde under sommaren ett upprop för att organisera oroade aktieägare. Kursutvecklingen har sannerligen inte varit rolig sedan börsnoteringen 2006, och ett flertal aktieägare har synpunkter på hur bolaget har drivits. Dessutom ska styrelsen ha klassificerats på ett felaktigt sätt vid avnoteringen, vilket ska ha lett till att nuvarande styrelse inte är lagligt tillsatt.

I Q2-rapporten för 2016 kom ett chockande besked för aktieägarna. En miljon nya aktier hade emitterats till VD samt två andra ledande personer, vilket innebar att antalet aktier ökat med nästan 20 %. Sannolikt gjordes emissionen för att ägarfamiljen skulle kunna behålla kontrollen över bolaget.

Missnöjet ifrån aktieägarhåll mynnade ut i en rättsprocess som bland annat beskrivs här. Ryan Schaper, som så vitt jag vet är den största utomstående aktieägaren, stämde bolaget och som går att läsa i den länkade artikeln går han hårt åt ledningen i UPGI. Han säger t.ex.:

”Their behavior makes a mockery of the Texas Business Organizations Code and the entire concept of public companies. I have brought this suit to force UPG, the board and the Tan family to comply with the law and behave like the public shareholder owned company that it is.”

Som jag har förstått det har dock rättsprocessen avbrutits och parterna gjort upp i godo.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 1,86 USD. Jämfört med en stängningskurs om 1,45 USD på tvåårsdagen och en utdelning om 0,1 USD ger det en negativ avkastning på ca 17 %.

Slutdiskussion

Till skillnad mot hur jag brukar göra mina uppföljningsanalyser har jag denna gång helt bortsett ifrån att följa upp värderingen, det finansiella läget samt utvecklingstrenden. Anledningen är att mitt förtroende för ledningen är fullständigt utraderat. Det finns ingenting som kan få mig att vilja fortsätta vara aktieägare i Universal Power Group Inc. Oseriösa ledningar kan finnas i bolag av alla storlekar och på alla aktielistor, men jag tror att risken är större att råka illa ut i småbolag på OTC-marknaden. Jag kommer i framtiden att hålla mig borta ifrån bolag som inte tillhandahåller ekonomiska rapporter via etablerade organ som t.ex. SEC.

Position: Jag har sålt min position i UPGI.

Tvåårskontroll av Sanshin Electronics

Sanshin Electronics Co Ltd är ett japanskt handelsföretag inom halvledare och elektroniska komponenter. Företaget är listat på Tokyobörsen, är en net-net och har en lång historik av lönsamhet. För två år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan gjorde jag en ettårskontroll och beslutade mig för att behålla mitt innehav. Se ettårskontrollen här.

intro

Väsentliga händelser senaste året

Sanshins två verksamhetsområden utvecklades enligt följande:

Device business: Försäljningen sjönk med 9,4 % för helåret 2015/2016, bland annat till följd av att smartphone-marknaden hade en ojämn utveckling samt på grund av den ekonomiska inbromsningen i Kina. Verksamhetsområdet vände från vinst till förlust. Valutakursen hade också negativt inflytande på resultatet.

Solutions business: Försäljningen sjönk med 5,4 % för helåret 2015/2016, bland annat till följd av att försäljningen till den offentliga sektorn sjönk. Även lönsamheten försämrades jämfört med året innan.

Den negativa utvecklingen fortsatte även i Q1 2016/2017.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

8150-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,58. NCAV har minskat med 9 %, medan aktiekursen har minskat med 28,3 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan, men samtidigt eroderar tillgångarna vilket inte känns bra.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, och är ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Undantaget är dock nettokassan som har minskat en hel del:

8150-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är mycket bra.

Utvecklingstrend

Omsättningen minskade med ca 15 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 6,2 % till 5,9 %. Vinstmarginalen har gått från 0,8 % till -0,1 %.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Bolagets egen prognos indikerar både en sjunkande omsättning och ett sämre resultat för nästkommande år.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för två år sedan var 824 JPY. Vid ettårsuppföljningen var kursen 1201 JPY. Stängningskursen på tvåårsdagen var 861 JPY. Utdelningen har varit 40 JPY per år. För tvåårsperioden ger det en positiv avkastning om 14 %. Det senaste året gav dock en negativ avkastning på ca 25 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien är också lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag har bestämt mig för att sälja mina aktier eftersom bolaget verkar vara inne i en svag trend, där jag tycker att NCAV har minskat för mycket.

Position: Jag har sålt min position i Sanshin Electronics.

Tvåårskontroll av Art Vivant

Art Vivant Co Ltd är ett japanskt konglomerat verksamt inom konsthandel, finansiella tjänster, hotell samt fitnessklubbar. Företaget är listat på Tokyobörsen och är en net-net. För två år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här. För ett år sedan följde jag upp investeringen och valde att behålla mina aktier. Se uppföljningsanalysen här.

7523-intro

Väsentliga händelser senaste året

Art Vivant publicerar finansiell information endast på japanska. Jag har översatt rapporterna med hjälp av Google Translate, vilket gör det ganska svårt att tolka texten i rapporterna. Ta alltså nedanstående med en nypa salt.

De fyra verksamhetsområdena har under 2015/2016 utvecklats enligt följande:

  • Konstrelaterad verksamhet: Konstverksamheten är bolagets huvudaffär. Omsättningen ökade med ca 1 %, medan rörelseresultatet sjönk med ca 84 % jämfört med föregående år.
  • Finansiella tjänster: De finansiella tjänsterna är relaterade till finansieringstjänster för konstkunderna. Verksamhetsområdet utvecklades positivt under 2015/2016, med en ökad omsättning om ca 25 % och ett ökat rörelseresultat om ca 35 %.
  • Kurort / hotell: Hotellet heter Thalassa Shima Hotel & Resort. Förlusterna minskade något jämfört med föregående år.
  • Hälsobranschen: Karuna Fitness & Spa bedriver fitnessklubbar. Omsättningen ökade med ca 9 % och rörelseresultatet ökade också rejält.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

7523-vardering_tillgangar

EV/EBIT för rullande tolv månader är 15,2.

Tillgångarna är värderade ungefär i linje med det historiska snittet. Vid det förra analystillfället var P/NCAV 0,41, så rent värderingsmässigt ser bolaget mycket dyrare ut. Jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering fortfarande är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut:

7523-finansiell_stabilitet

Samtliga nyckeltal har dock försämrats ordentligt sedan ettårskontrollen. Nettokassan har förvandlats till en nettoskuld.

NCAV har minskat med 9 % det senaste året, medan antalet utestående aktier är oförändrat. Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är klart sämre än tidigare.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med 5,1 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 59,1 % till 56,2 %. Vinstmarginalen sjönk från 9,5 % till 6,6 %. Ett annat orosmoment är att både de operativa och fria kassaflödena har varit negativa under de två senaste åren, trots att bolaget redovisar vinst.

Eftersom bolaget endast redovisar kassaflödesanalys på halvårsbasis har jag inte kunnat beräkna FS-score baserat på den senaste kvartalsrapporten. För helåret 2015/2016 med slutdatum 2016-03-31 var FS-score 2, vilket är mycket svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett två sedan var 327 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 491 JPY två år senare och en utdelning om 35 JPY ger det en avkastning på ca 61 %.

Slutdiskussion

Art Vivant handlas fortfarande till en stor säkerhetsmarginal mot NCAV. Bolaget har utvecklats högst mediokert under de senaste två åren. I och med att NCAV minskar ordentligt och FS-score är väldigt svag ser jag ingen anledning att behålla aktien. Trots att bolaget har utvecklats dåligt har jag fått en mycket bra avkastning, vilket jag tror framförallt beror på att värderingen var mycket låg när jag tog min ursprungliga position.

Position: Jag har sålt min position i Art Vivant.

Ettårskontroll av Genesis Land Development

Genesis Land Development är ett kanadensiskt företag verksamt inom utveckling av mark och byggande av bostäder i och omkring Calgary (Calgary Metropolitan Area). För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

GDC-intro

Väsentliga händelser senaste året

2016-02-17 tillkännagav bolaget att CEO Bruce Rudichuk och CFO Mark Scott lämnar bolaget med omedelbar verkan. Någon motivering till detta lämnades inte i pressmeddelandet. Styrelseordföranden Stephen J. Griggs är sedan dess tillförordnad CEO. Från och med 2016-04-18 är Kirsten Richter tillförordnad CFO. Jag har egentligen ingen aning om vad som ligger bakom det plötsliga ledningsbytet, eftersom verksamheten verkar ha utvecklats helt ok under den tidigare ledarduon. Kanske är Griggs otålig att stänga gapet mellan aktiens värdering och bokfört värde, och tror sig bättre kunna uppnå det genom att själv sätta sig i CEO-positionen.

Även om makroutvecklingen till följd av ett fortsatt lågt oljepris inte har varit gynnsam för bolaget, har bolagets utveckling trots det varit positiv. Den nya ledningen fokuserar på att skära kostnader och effektivisera verksamheten.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

GDC-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade lägre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,66. NCAV har ökat med 3 %, medan aktiekursen har minskat med 8,5 %. Säkerhetsmarginalen är alltså högre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser bra ut, och samtliga har förbättrats under det senaste året:

GDC-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen ökade med ca 19 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen ökade från 18,6 % till 26,8 %. Vinstmarginalen har gått från 7,9 % till 11,2 %. Det operativa kassaflödet ökade ordentligt jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

FS-score är 9, vilket är mycket starkt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 3,06 CAD. Jämfört med en stängningskurs om 2,80 CAD på årsdagen och en utdelning om 0,12 CAD per aktie ger det en negativ avkastning på ca 4,6 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit positiv under det senaste året, men värderingen av aktien är trots det lägre i förhållande till tillgångarna idag jämfört med för ett år sedan. Jag ser fortfarande positivt på bolaget och min investering.

Position: Jag har ökat min position i Genesis Land Development.

Ettårskontroll av Funai Electric

Funai Electric är ett japanskt företag verksamt inom konsumentelektronikbranschen. För ett år sedan analyserade jag bolaget och bestämde mig för att köpa aktier. Se den ursprungliga analysen här.

6839-intro

Väsentliga händelser senaste året

Julhandeln i USA var en besvikelse med avseende på försäljningen av LCD-TV. Konkurrenssituationen på den mexikanska marknaden har hårdnat. Kostnader har också tagits i samband med avvecklingen av bolagets verksamhet inom ljudtillbehör. I rättstvisten med Philips dömdes Funai att betala skadestånd om 18 502 mJPY. Sammanfattningsvis har det senaste året varit bedrövligt för Funai.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

6839-vardering_tillgangar

Tillgångarna är värderade något högre än för ett år sedan, då P/NCAV var 0,47. Anledningen är tyvärr att NCAV har minskat med 41 %, medan aktiekursen har minskat med 30 %. Säkerhetsmarginalen är alltså sämre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser ok ut, men har försämrat under det senaste året:

6839-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Omsättningen minskade med ca 23 % under de senaste tolv månaderna. Bruttomarginalen minskade från 17,3 % till 13,6 %. Vinstmarginalen har gått från 0,6 % till -21,5 %. Det operativa kassaflödet minskade ordentligt jämfört med föregående tolvmånadersperiod, och är inte längre positivt.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1 256 JPY. Jämfört med en stängningskurs om 881 JPY på årsdagen och en utdelning om 30 JPY per aktie ger det en negativ avkastning på ca 27 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit riktigt svag under det senaste året, och värderingen av aktien är ändå högre i förhållande till NCAV idag jämfört med för ett år sedan. Jag vill inte behålla ett bolag som bränner 41 % av NCAV på ett år och som verkar vara inne i en dålig trend operativt.

Position: Jag har sålt min position i Funai Electric.