Analys av Omni-Lite Industries Canada

Omni-Lite Industries Canada Inc. är ett kanadensiskt-amerikanskt företag fokuserat på precisionstillverkning av komponenter genom kallsmide. Bolaget handlas via TSX Venture Exchange i Kanada till lågt P/B-t.

OML-intro

Om Omni-Lite Industries Canada

Omni-Lite grundade 1992 i Kanada med fokus på tillverkning av spikar till spikskor som används av idrottare. Bolaget flyttade sin utveckling och tillverkning till USA 1994. Omni-Lite Industries Canada Inc. uppstod i september 1997 genom sammanslagningen av Omni-Lite Industries Inc. och Omni-Lite Industries Corp. som båda var registrerade i Calgary, Alberta. Även om bolaget har ordet ”Canada” i namnet är verksamheten i princip uteslutande amerikansk. I Cerritos, Kalifornien återfinns huvudkontor, forskning och utveckling, samt bolagets fabrik. Bolaget rapporterar även i USD. Bolaget har två helägda dotterbolag på Barbados som ansvarar för marknadsföring och försäljning på den internationella marknaden. Sammanlagt har bolaget ca 40 anställda. Utöver noteringen på TSX Venture Exchange handlas aktien även över den amerikanska OTC-marknaden.

Bolagets verksamhet är uppdelad i följande fyra affärsområden:

  • Aerospace: Omni-Lite levererar framförallt kompositmaterial. Exempel på kunder är Boeing, Airbus och Bombardier.
  • Military: Den stora kunden är den amerikanska militären.
  • Specialty Automotive: Tillväxten kommer huvudsakligen ifrån komponenter för ”grön” teknologi inom dieselmotorer. Exempel på kunder är Chrysler och Ford.
  • Sports and Recreation: Exempel på kunder är Nike och Adidas.

Fyra av bolagets kunder står vardera för över 10 % av omsättningen. Tillsammans stod de fyra kunderna för 81 % av omsättningen i Q1 2016. Över 90 % av omsättningen kommer ifrån USA-marknaden.

Omsättningen per affärsområde har sett ut enligt följande under de senaste elva åren:

OML-fsg_affarsomrade

Bolaget har åtta godkända patent i USA, och de är relaterade till material, processer och design.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

OML-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en låg värdering både i absoluta tal och relativt sin egen historisk. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

OML-P_Bt

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut:

OML-finansiell_stabilitet

Omni-Lite hade 2015-12-31 tillgång till en outnyttjad kreditlina om 1 200 tUSD.

Balansräkningen ser ut enligt följande:

OML-balansrakning

Anläggningstillgångarna består huvudsakligen av produktionsutrustning och verktyg.

I en intervju med VD i maj i år hävdade han att byggnaden som bolaget äger idag är värd tre gånger mer än vad de betalade för den år 2000. Anskaffningsvärdet för byggnaden var ca 1,2 mUSD och dagens värde skulle med VD:s antagande vara 3,6 mUSD jämfört med det bokförda värdet efter avskrivningar på ca 830 tUSD. Här skulle alltså ett ganska stort övervärde finnas för den som litar på VD:s utsaga.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste elva åren:

OML-Bt_per_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram. Antalet aktier har utvecklat sig enligt följande:

OML-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

OML-historisk_lonsamhet

Bolaget har inte skiftat ut särskilt mycket kapital till ägarna i form av aktieutdelningar. Historiken ser ut enligt följande:

OML-utdelning_vinst

I en intervju med VD i maj i år kommenterade han att framförallt inom Aerospace och Military är marginalerna höga. Marginalerna för bolaget som helhet har dock varit klart lägre än historiskt från 2012 och framåt:

OML-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

OML-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

OML-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Bolagets VD och styrelseordförande David Grant är bolagets grundare och har haft sin position sedan bolaget grundades 1992. Han har inte tagit ut någon lön under den tidsperiod som jag har tittat på (2004-2015). Däremot har bolaget lånat ut ca 400 tUSD till Grant med dennes bostad som säkerhet. Den årliga räntan på lånet uppgår till 2 %. Han har även fått ersättning i form av optioner.

Den totala ersättningen till president, vice-president, CFO samt övriga tre styrelseledamöter uppgick 2015 till 333 tUSD.

Ledningspersonerna har nästan inget ägande alls i bolaget. Ägarlistan ser ut enligt följande:

OML-agare

Jag tycker att det är mycket märkligt att Grant som grundare, styrelseordförande och VD har ett försvinnande litet ägande, särskilt mot bakgrund av att han inte tar ut någon lön. Jag har tittat i äldre proxy-rapporter och nedanstående tabell visar hur hans innehav har varierat över åren:

OML-VD_aktier

För att få tillgång till nya nanostrukturerade material har Omni-Lite investerat i California Nanotechnologies Corp., vilket också är ett bolag som handlas på TSX Venture Exchange. Omni-Lite var med och grundande bolaget och äger 18 % av aktierna i California Nanotechnologies. Aktieinnehavet är värt ca 330 tCAD. Omni-Lite har lånat ut drygt 1 mUSD till California Nanotechnologies med en årlig ränta på 2 %. California Nanotechnologies ser vid en snabbtitt på siffrorna riktigt risigt ut. Jag skulle inte utgå ifrån att Omni-Lite kommer att kunna få tillbaka pengarna. Det verkar vara riktigt turbulent i California Nanotechnologies. Under det senaste året har två CFO:er lämnat bolaget och i maj i år fick även VD gå. Tillfällig VD är nu David Grant själv. Han äger tillsammans med sin fru 13,8 % av de utestående aktierna. Varför han väljer att ha pengar investerade i det risiga bolaget istället för i det bra bolaget är en fråga jag ställer mig.

Även i Omni-Lite har tidigare CFO Timothy Wang precis lämnat bolaget efter att ha haft sin roll i 15 år. Bolaget letar nu efter en ersättare.

Utvecklingstrend

Omsättningen har svängt en hel del över tiden jag har tittat på:

OML-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser ok ut:

OML-aktivitetsmatt

FS-score är 10, vilket är extremt starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Omni-Lite Industries Canada verkar vara ett skapligt bolag till ett lägre pris än normalt. Rent kvantitativt tycker jag att bolaget ser mycket intressant ut. Det stora frågetecknet för min del är ägarsituationen och VD:s andra åtaganden. Jag tycker inte om att grundaren har sålt ut i princip hela sitt innehav samtidigt som han sitter på VD-posten i ett annat bolag. Att sedan det bra bolaget har lånat ut pengar till det dåliga bolaget samtidigt som VD även blandar in sin privatekonomi genom att låna pengar av Omni-Lite känns inte alls bra. Det känns som att det finns stora risker för intressekonflikter. Att dessutom tre CFO:er i de två bolagen har lämnat sina poster under det senaste året ger mig ingen bra magkänsla.

Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad portfölj av billiga bolag, men jag känner mig inte bekväm nog med ägarbilden och ledningens incitament.

Position: Jag har vid publiceringen inte tagit en position i Omni-Lite Industries Canada.

Intressanta länkar

Omni-Lites hemsida

Uptick Network – Interview with Chairman and CEO David Grant with Omni-Lite Industries Inc.

California Nanotechnologies hemsida