Ettårskontroll av Wireless Telecom Group

Wireless Telecom Group, Inc. är ett amerikanskt företag som designar och tillverkar radiofrekvens- och mikrovågsbaserade produkter för trådlös kommunikation. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

wtt-intro

Väsentliga händelser senaste året

Timothy Whelan är ny VD sedan 2016-06-30. Han har suttit i bolagets styrelse sedan mars 2015 och verkar vara en driven person med ett starkt CV. Tidigare VD:n Paul Genova fortsätter i bolaget som COO.

I början på december 2016 tillkännagav bolaget ett byte av CFO. Den nya CFO:n heter Michael Kandell och kommer närmast ifrån Avaya, Inc. där han hade en högt uppsatt roll inom redovisning. I det pressmeddelandet meddelades att tidigare CFO:n Robert Censullo fortsätter att arbeta inom bolaget, men istället tar rollen som controller. För en dryg vecka sedan skickade bolaget ut ett nytt pressmeddelande om att Censullo trots allt lämnar bolaget redan i slutet på mars. När jag läste det första pressmeddelandet kändes det bra att Censullo skulle stanna i bolaget, eftersom jag inte kände någon oro över att CFO-bytet berodde på någon typ av redovisningsproblem. Efter att ha läst det andra pressmeddelandet känner jag mig inte lika trygg, men det är förstås omöjligt för mig att veta vad som ligger bakom den snabba uppsägningen.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

wtt-vardering_tillgangar

Tillgångarna är högre värderade än för ett år sedan, då P/B-t var 0,90. Tangible Book har minskat med 5 %, medan aktiekursen har ökat med 16 %. Säkerhetsmarginalen är alltså klart lägre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket bra ut. Dock har samtliga nyckeltal försämrats jämfört med för ett år sedan.

wtt-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är bra.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit medioker. Omsättningen har minskat med 12 %. Vinstmarginalen har gått från 1,8 % till -2,1 %. Både operativt och fritt kassaflöde är negativa.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 1,50 USD. Vid ettårsuppföljningen är kursen 1,74 USD. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en positiv avkastning på ca 16 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit medioker eller rent av dålig under det senaste året, och värderingen av aktien har trots det stigit. Hur ommöbleringen i ledningen kommer att påverka bolagets utveckling framåt är svårt att sia om. I nuläget ser jag ingen anledning att äga aktien, utan tar tacksamt hem vinsten.

Position: Jag har sålt min position i Wireless Telecom Group.

Analys av Wireless Telecom Group

Wireless Telecom Group, Inc. är ett amerikanskt företag som designar och tillverkar radiofrekvens- och mikrovågsbaserade produkter för trådlös kommunikation. Bolaget handlas via NYSE MKT i USA till lågt P/B-t.

WTT-intro

Om Wireless Telecom Group

Bolaget grundades i delstaten New Jersey 1985. Huvudkontoret ligger i Parsippany, New Jersey, och bolaget har sammanlagt 124 anställda. Bolaget är verksamt inom följande två produktområden:

  • Nätverkslösningar: Verksamheten bedrivs under namnet Microlab. Affärsområdet designar och utvecklar ett brett sortiment av passiva radiofrekvenskomponenter samt integrerade delsystem för signalhantering för trådlös infrastruktur. Exempel på tillämpningar är basstationer och trådlösa nätverk.
  • Test och mätning: Verksamheten bedrivs under namnen Boonton och Noisecom. Inom Boonton designas och tillverkas elektronisk test- och mätutrustning såsom exempelvis kraftmätare, spänningsmätare, kapacitansmätare samt ljud- och modulationsmätare. Användningsområden är t.ex. testutrustning för markbunden kommunikation, satellitkommunikation, radar och telemetri. Inom Noisecom designas och tillverkas komponenter och instrument som genererar och mäter oljud och störningar. De kan användas t.ex. vid utveckling av teknik som måste fungera även vid störningar eller i militära sammanhang för att störa fiendens radar- och kommunikationssystem.

Nätverkslösningar har växt kraftigt under de senaste åren, medan test och mätning har stått och stampat, vilket syns i följande diagram:

WTT-fsg_produktomrade

WTT-resultat_produktomrade

Under 2014 kom ca 88 % av försäljningsintäkterna ifrån civila kunder. Övriga 12 % kom ifrån amerikanska armén och försvarsindustrin. Produkterna kan kosta allt ifrån 100 USD per enhet till 100 000 USD per enhet. De flesta produkter har ett försäljningspris mellan 2 000 USD och 35 000 USD.

Utöver försäljningen av produkter har bolaget även en liten serviceverksamhet där de kalibrerar testutrustning och instrument, såväl egentillverkade som andra fabrikat. För 2014 utgjorde servicedelen dock endast 3 % av försäljningen.

Försäljningen sker till ca 80 % via återförsäljare. Bolaget har över 100 återförsäljare och ingen av återförsäljarna står för mer än 10 % av försäljningen. Geografiskt står Amerika för 76 % av försäljningen, medan EMEA står för 13 % och APAC för 11 %.

Bland konkurrenterna nämns Agilent Technologies, Inc., Rhode & Schwartz GmbH & Co. KG, Anritsu Corporation, Kathrein, Commscope och Westell Technologies, Inc. Jag snabbtittade på de av dessa bolag som är noterade och inget av dem har en lika låg P/B-t-multipel som Wireless Telecom Group.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

WTT-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt låg värdering. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år, där P är taget från sista mars och B-t är från sista december året innan.

WTT-p_bt

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser mycket starka ut:

WTT-finansiell_stabilitet

Balansräkningen ser ut enligt följande:

WTT-balansrakning

Den klart största posten på tillgångssidan är kassan, vilket jag tycker är positivt.

Bolaget leasar sina lokaler i Parsippany, New Jersey. Lokalerna är ca 4 200 m2 och både fabrik och huvudkontor ryms i lokalerna. PPE utgörs huvudsakligen av maskiner.

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste 16 åren:

WTT-b-t_per_aktie

Bolaget använder sig av optionsprogram. Enligt årsredovisningen för 2014 finns utestående optioner motsvarande 2 592 000 aktier med ett genomsnittligt lösenpris om 1,56 USD. Antalet aktier har utvecklat sig enligt följande:

WTT-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

WTT-historisk_lonsamhet

Bolaget lämnade aktieutdelning mellan 2001 och 2005, men därefter har ledningen valt att behålla pengarna i bolaget.

Marginalerna har varit relativt stabila under tidsperioden:

WTT-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

WTT-resultat_kassaflode

Enligt bolaget är branschen för test- och mätutrustning cyklisk, men det tycker jag inte syns i resultatet. Det starkt negativa resultat för 2008 berodde delvis på svagare efterfrågan, men framförallt på en stor nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar för Willtek. Willtek förvärvades 2005, men det förvärvade bolagets produkter mötte under 2008 en vikande efterfrågan och dessutom uteblev en stor beställning som bolaget hade räknat med. I slutet av 2009 bestämde sig ledningen för att sälja Willtek-divisionen och affären slutfördes under 2010.

Avkastningsmåtten ger följande bild:

WTT-avkastningsmatt

Lönsamheten är inte jättestark, men ändå skaplig. Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Bolagets VD Paul Genova har haft sin position sedan november 2009. Han var finanschef för bolaget från september 2003 till september 2010. För 2014 uppgick Genovas totala ersättning till 885 200 USD, vilket jag tycker är väldigt välbetalt i ett bolag av den här storleksordningen. Även försäljningschefen Joseph Debold har en hög ersättning om totalt 673 100 USD för 2014.

2015-03-20 hade bolaget 405 aktieägare. Ägarlistan ser ut enligt följande:

WTT-agare

Totalt uppgår styrelse- och ledningspersoners innehav till 9,1 %. Även om Genovas innehav är över 5 %, så är värdet på innehavet lägre än två årslöner. Hans ekonomiska intresse är alltså snarare som anställd än som ägare i bolaget.

Största ägaren Richard L. Scott är guvernör i Florida och en förmögen man. Han har en bakgrund som entreprenör och riskkapitalist innan han gav sig in i politiken.

Horton Capital Partners, LLC har jag inte hittat särskilt mycket information om. Den person som står som ansvarig i rapporterna till SEC är Joseph M. Manko, Jr. Jag tittade igenom några av de andra bolag som Horton Capital Partners har större poster i, men jag såg inget direkt mönster.

Utvecklingstrend

Omsättningen rasade ordentligt i samband med finanskrisen och avyttringen av Willtek. Från 2009 har omsättningstillväxten varit god:

WTT-omsattning

Aktivitetsmåtten förbättrades under det senaste året:

WTT-aktivitetsmatt

FS-score är 5, vilket är måttligt starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är ganska neutral eller svagt positiv i nuläget.

Slutdiskussion

Wireless Telecom Group verkar vara ett skapligt bolag till ett lägre pris än normalt. Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i Wireless Telecom Group.

Intressanta länkar

Wireless Telecom Groups hemsida

Wireless Telecom Groups YouTube-kanal där produkterna demonstreras