Ettårskontroll av WSI Industries

WSI Industries, Inc. är en amerikansk kontraktstillverkare inom framförallt terrängfordon och motorcyklar. För ett år sedan analyserade jag bolaget och köpte aktier. Se den ursprungliga analysen här.

WSCI-intro

Väsentliga händelser senaste året

Bolaget har ett tufft år bakom sig. En viktig förklaring är att bolagets klart största kund, Polaris Industries, ställer om produktionen i en av sina fabriker samt avvecklar en av de produktlinjer som WSI har levererat delar till. 2015/2016 stod Polaris för 90 % av WSI:s försäljning, och det är förstås allvarligt när försäljningsvolymen till denna kund minskar.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

WSCI-vardering_tillgangar

Tillgångarna är högre värderade än för ett år sedan, då P/B-t var 0,79. Tangible Book har minskat med 4 %, medan aktiekursen har ökat med 6,5 %. Säkerhetsmarginalen är alltså klart lägre än för ett år sedan.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser skapliga ut. Mest positivt är att nettoskulden har minskat med 1,2 MUSD jämfört med för ett år sedan.

WSCI-finansiell_stabilitet

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är godkänt.

Utvecklingstrend

Utvecklingen under de senaste tolv månaderna har varit svag. Omsättningen har minskat med 25 %. Vinstmarginalen har gått från 1,3 % till -2,2 %. Både operativt och fritt kassaflöde är positiva, men klart lägre än för ett år sedan.

FS-score är 4, vilket är svagt.

Avkastning

Kursen vid analystillfället för ett år sedan var 3,10 USD. Vid ettårsuppföljningen är kursen 3,30 USD. Någon utdelning har inte lämnats. Det senaste året gav en positiv avkastning på ca 6,5 %.

Slutdiskussion

Utvecklingen i bolaget har varit dålig under det senaste året, och värderingen av aktien har trots det stigit. I nuläget ser jag ingen anledning att äga aktien, utan tar tacksamt hem vinsten.

Position: Jag har sålt min position i WSI Industries.

Analys av WSI Industries

WSI Industries, Inc. är en amerikansk kontraktstillverkare inom framförallt terrängfordon och motorcyklar. Bolaget handlas via NASDAQ i USA till lågt P/B-t.

WSCI-intro

Om WSI Industries

Bolaget grundades i Minnesota 1950 och är en kontraktstillverkare inom luftfart, terrängfordon, motorcyklar, energi, fordon och bioteknik. Företaget tillverkar metallkomponenter i medelstora till stora volymer. Produkterna kräver hög precision (0.0001 inch). Komponenterna tillverkas enligt kundernas specifikationer ifrån material som antingen köps in av WSI eller som tillhandahålls av kunderna. Bolaget har 89 anställda och huvudkontoret är beläget i Monticello, Minnesota.

Försäljningen inom segmentet terrängfordon och motorcyklar är dominerande och svarade för 86% av försäljningen under 2014/2015. WSI är beroende av en enskild mycket stor kund, Polaris Industries, Inc., som stod för 86% av försäljningen under 2015. Polaris är noterat på New York-börsen och har haft ökande intäkter, vinster och utdelningar varje år under den senaste femårsperioden. Polaris är väldigt mycket större än WSI, med ett marknadsvärde på ca 6,5 miljarder USD.

WSI har inga betydande patent eller varumärken. Även om det finns många kontraktstillverkare bedömer WSI att det endast är en liten andel som kan konkurrera med bolaget med avseende på kvalitet och tillverkningsvolymer.

Värdering

En tillgångsbaserad värderingsansats ger följande multipler:

WSCI-vardering_tillgangar

Aktien handlas till en historiskt låg värdering. I nedanstående graf har jag plottat hur aktien har handlats i förhållande till tangible book. Observera att jag dock bara har en mätpunkt per år.

WSCI-P_Bt

Tillgångarna tycker jag är attraktivt värderade och jag bedömer att säkerhetsmarginalen vid nuvarande värdering är tillräcklig.

Finansiellt läge

Nyckeltalen som berör den finansiella stabiliteten ser skapliga ut:

WSCI-finansiell_stabilitet

Skuldsättningen är på gränsen till vad jag känner mig bekväm med, men förklaringen ligger i att bolaget har utökat sina lokaler. 2004 förvärvade bolaget en lokal på 49 000 square feet i Monticello, Minnesota. Lokalen inrymmer både produktionen och huvudkontoret. Efter det har bolaget byggt ut lokalen två gånger, vilket gör att ytan idag är 107 000 square feet. Vid utgången av 2012/2013 var nettoskulden ca 10 mUSD, vilken bolaget har arbetat ned ordentligt under de senaste par åren. Bolaget har även möjlighet att utnyttja en kreditlina om 1 mUSD, vilken idag är helt outnyttjad.

Balansräkningen ser ut enligt följande:

WSCI-balansrakning

Tangible book value per aktie har utvecklat sig enligt följande under de senaste 14 åren:

WSCI-Bt_per_aktie

Det finns ett optionsprogram där det genomsnittliga lösenpriset är 5,64 USD, alltså klart över dagens aktiekurs. Antalet aktier har utvecklat sig enligt följande:

WSCI-antal_aktier

Sammantaget bedömer jag att det finansiella läget är tillräckligt gott för att möjliggöra en investering i bolaget.

Historisk lönsamhet

Det balanserade resultatet är positivt och övriga nyckeltal för historisk lönsamhet ser bra ut:

WSCI-historisk_lonsamhet

Bolaget har en skaplig historik av aktieutdelningar, men i den senaste kvartalsrapporten meddelade VD att utdelningen stryks med följande motivering:

”We believe that at this time, given our current results and our existing and planned initiatives to further our growth strategies, the most appropriate use for our cash would be to support these initiatives. Accordingly, our Board of Directors has determined to suspend our dividend.”

WSCI-utdelning_vinst

Marginalerna har försämrats under senaste tiden:

WSCI-marginaler

Resultat och kassaflöden ser ut enligt följande:

WSCI-resultat_kassaflode

Avkastningsmåtten ger följande bild:

WSCI-avkastningsmatt

Jag tycker att den historiska lönsamheten är tillräckligt acceptabel för att jag ska kunna tänka mig att investera.

Ägarbild och ledningens incitament

Bolaget tar under riskfaktorerna i årsredovisningen upp att det är kostsamt att uppfylla de krav som SEC och NASDAQ ställer. Bolaget hade i slutet på oktober 2015 endast 294 aktieägare. Jag skulle inte bli alltför överraskad om bolaget beslutar sig för att ansöka om avnotering.

Sammanlagt uppgår ledningspersonernas ägande till 9,4 %, och de tre största ägarna är samtliga aktiva i ledningen. Ägarlistan ser ut enligt följande:

WSCI-agare

Bolagets VD Benjamin Rashleger är 40 år och började arbeta i bolaget som COO 2009. I början på 2012 tog han över VD-rollen. För 2014/2015 uppgick hans totala ersättning till 341 000 USD, vilket enligt min erfarenhet är en normal ersättningsnivå i bolag av den här storleken. Hans aktieinnehav motsvarar ungefär storleken av hans årslön. Hans ekonomiska intresse är alltså snarare som anställd än som ägare i bolaget.

Paul Sheely är bolagets CFO sedan 1998. Michael Pudil ledde bolaget som VD mellan 1993 och 2011. Numera är han styrelseordförande. Totalt uppgår styrelse- och ledningspersoners innehav till 9,4 %. Det tycker jag är en acceptabel nivå, även om jag gärna skulle ha sett ett något större ägande.

Utvecklingstrend

Omsättningen har utvecklats betydligt positivare än vad jag är van vid ifrån andra billiga bolag som jag har analyserat:

WSCI-omsattning

Aktivitetsmåttens utveckling ser ok ut:

WSCI-aktivitetsmatt

FS-score är 6, vilket är måttligt starkt.

Min bedömning är att utvecklingen är ganska neutral eller svagt positiv i nuläget.

Slutdiskussion

WSI Industries verkar vara ett skapligt bolag till ett lägre pris än normalt. Den risk jag framförallt ser är att något skulle hända med relationen till storkunden Polaris Industries. Jag tycker att bolaget är tillräckligt billigt och stabilt för att förtjäna en plats i en diversifierad portfölj av billiga bolag.

Position: Jag har vid publiceringen tagit en position i WSI Industries.

Intressanta länkar

WSI Industries hemsida

Polaris Industries hemsida